Vanliga frågor kring Hälsoprofil


Min deltagare cyklade inte, hur gör jag då?

Svar: Gå till fliken Inst. KPC och klicka i radioknappen ”Deltagaren är sjuk eller kan av annan orsak inte genomföra HPI Konditionstest...


Kan jag fylla i mer än 300 min på minutstapeln?  

Svar: Sätt stapeln först på 300 min genom att antingen klicka eller dra i stapeln. Klicka därefter på + tecknet till höger om stapeln tills du når rätt antal minuter.Vad menas med Fritid i Hälsoprofil?

Svar: Den första frågan ger deltagaren möjlighet till reflektion över vad hen gör på sin fritid. Med fritid menar vi deltagarens egen tid efter att alla ”måsten” är utförda.

Be deltagaren med egna ord berätta om sin fritid. Om deltagaren upplever att hen har för lite egen tid bör det speglas i svarsalternativen Inte alls, I låg grad eller Delvis.

Frågan fångar både upp vad deltagaren gör på sin fritid, samt hur hen upplever balansen mellan sina egna intressen och ”måsten”. Dessutom fungerar frågan som en ”mjukstart” på samtalet, och ger dig en bild över vad som är meningsfullt för deltagaren. Den kan även ge en bild av hens sociala relationer.

Ofta går frågan om fritidsvanor att koppla senare svar till vad deltagaren berättat om sin fritid. Till exempel fysisk aktivitet, stress och återhämtning.