INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Vad är SAM-testet?

SAM-testet är ett kartläggningsverktyg där ledningsgrupp själva eller tillsammans med arbetsmiljökommittén undersöker den egna förmågan att efterleva lagstiftningens krav inom arbetsmiljöområdet, hur systematiskt organisationen arbetar enligt Arbetsmiljöverkets förskrifter samt hur utvecklat det förebyggande arbetsmiljöarbetet är i organisationen.

 

Varför skall en arbetsgivare göra SAM-testet?

Testet är en nulägesanalys och kartlägger en organisations aktuella status av det systematiska arbetsmiljöarbetet, lagefterlevnad och hållbarhet samt ger i en direkt återkopplad handlingsplan möjlighet att direkt börja åtgärda eventuella avvikelser. 


Är det svårt att göra SAM-testet?

Nej inte alls. Kunden svarar enkelt JA eller Nej på ett antal frågor via webben. De får sedan direkt besked om vad de eventuellt behöver åtgärda och dessutom praktiska råd som ger dem vägledning till hur de kan lösa uppkomna brister.

  

Ersätter SAM-testet årlig uppföljning?

Nej. SAM-testet genomlyser samtliga områden som omfattas av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter inklusive 2001:1. Årlig uppföljning av SAM kompletterar sedan SAM-testet genom att gå ner på detaljnivå i det systematiska uppdraget i föreskriften 2001:1.

 

Fungerar SAM-testet för alla typer och storlekar på organisationer?

Ja SAM-testet är utformat så att alla organisationer från fåmansföretag till globala organisationer har samma nytta av att genomföra testet. I en paraplyorganisation med ett moderbolag och ett antal dotterbolag med fristående arbetsmiljöorganisation kan man använda testet på såväl moderbolag som dotterbolag. I små organisationer med liten erfarenhet av arbetsmiljöarbete kan en expert på arbetsmiljö, från exempelvis företagshälsan, bistå under testets genomförande för att kunna tolka frågorna när det behövs.


Får man bara återkoppling på det som har brister?

Nej. SAM-testet ger även återkoppling på de delar av arbetsmiljöarbetet som är hållbara för att aktualisera att det krävs ett arbete även för att bibehålla styrkor och friskfaktorer.

 

Är testet allmänt eller finns det branschspecifika frågor också?

Testet innehåller tre frågeområden som besvaras av alla organisationer. Därutöver så finns två frågeområden som är branschspecifika och innan testet startas väljer man vilka eventuella branschspecifika frågor man skall svara på och man slipper därför ”hoppa över” ej relevanta frågor.

 

När och av vem bör SAM-testet utföras?

Testet kan göras när som helst under verksamhetsåret men passar väl in att göra innan nästa verksamhetsår planeras och budget skall läggas. I ett privat företag görs testet antingen av ledningsgruppen eller i arbetsmiljökommittén. Om det görs i arbetsmiljökommittén är det viktigt att den som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön, VD, deltar. 

För en företagshälsa kan SAM-testet även användas som en ”startup” med en ny kund och där resultatet kan ligga till grund för verksamhetsplanering och att rätt tjänster erbjuds kund

I en kommun eller region planeras testet så att respektive sektorchef (i en kommun kan det vara skolchef, omsorgschef, kostchef mm) gör SAM-testet. Resultatet från samtliga sektorer bedöms av expert från företagshälsa med fokus på skillnader i svaren mellan sektorer. Bedömningen mynnar ut i en rapport till kommundirektör eller likvärdig funktion med risker, exempelvis brister i kompetens och kommunikation som ger avvikelser från organisationens beslutade arbetssätt för arbetsmiljö, för hela organisationen samlade i en handlingsplan. Kommundirektören kan då presentera resultatet för de förtroendevalda och få mandat att driva handlingsplanen på övergripande nivå.

För en privat verksamhet med ett flertal olika underavdelningar kan samma arbetssätt användas.

  

Måste man vara operativ personal på en företagshälsa för att kunna erbjuda kunden SAM-testet?

Nej. Även en KAM eller en kundsamordnare kan erbjuda och guida kunden genom testet. Önskar sedan kunden experthjälp med att tolka sitt resultat så blir det operativ personal som är kunnig i det systematiska arbetsmiljöarbetet som guidar kunden.

 

Är frågorna svåra att svara på?

Nej inte om man har ett aktivt arbetsmiljöarbete i organisationen. Är man osäker på någon fråga kan man pausa testet, ta reda på hur det förhåller sig och därefter återuppta testet.

 

Hur används handlingsplanen?

Handlingsplanen är indelad i tre färger. Röd, som anger vilka brister man har i lagefterlevnad, gul som anger vilka brister man har i det systematiska arbetsmiljöarbetet och grön som anger vilka brister man har i det förebyggande arbetet. Som arbetsgivare prioriterar man vilka åtgärder som skall hanteras först inom varje färg.

När man bestämt vilka åtgärder som skall göras och vem som är ansvarig skickar man aktuell fråga till den som har ansvaret att åtgärda frågan. När åtgärden är klar, resultatet kontrollerat och man har uppnått de resultat man eftersträvat så är frågan klar vilket då syns i handlingsplanen.

 

Vilket stöd kan företagshälsa eller annan leverantör av arbetsmiljötjänster ge?

Med handlingsplanen i handen kan kunden avgöra vilka av åtgärderna man själv har kompetens att utföra och i dialog med leverantören av arbetsmiljötjänster få förslag på hur de kan bidra med kompetens i de frågor kunden inte har egen expertkunskap i.

 

Hur ofta skall en kund göra SAM-testet?

Det beror på. Vill man avsluta eller starta varje verksamhetsår med att få en snabb och effektiv kartläggning av arbetsmiljöarbetet så gör man SAM-testet en gång per år. Vill man lite mer oregelbundet kontrollera arbetsmiljöarbetet kan vartannat år vara tillräckligt.

Det är viktigt att tänka på att det är ingen idé att göra ett nytt test innan handlingsplanen är genomarbetad och alla åtgärder klara och kontrollerade.

    

Är det bara för att få en koll på arbetsmiljöarbetet som man kan använda SAM-testet till?

Nej. Testet fungerar även när man fått ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket och vill kolla övergripande status på arbetsmiljöarbetet. Det fungerar också efter omorganisation, vid uppköp av andra företag mm då man vill stämma av nuläget och ta ut en ny riktning för arbetsmiljöarbetet. SAM-testet är också ett bra verktyg för att kontrollera om ett ökat antal tillbud och/eller olyckor har sin rotorsak i brister i systematiken.

  

Skriver kunden ut handlingsplanen och arbetar med den som PDF?

Nej. Kunden har testet kvar och arbetar med handlingsplanen i den digitala miljön.  Varje enskild åtgärd i handlingsplanen kan adresseras till den/de som ansvarar för uppgiften som jobbar med åtgärder och dokumentation i samma miljö. När denne uppdaterar sin åtgärd uppdateras denna automatiskt i handlingsplanen som alltid är aktuell.

    

När kunden gör SAM-testet på nytt kan de då jämföra med tidigare resultat?

Ja. Kunden kommer att se sitt/sina tidigare resultat och kunna se om man förflyttat sig i positiv riktning sedan senaste testet. På sikt, när tillräckligt med data samlats in, kommer de även att kunna jämföra sig med andra arbetsgivare som svarat på testet.