Vanliga frågor kring Hälsoundersökning i arbetslivetOrganisatorisk och social arbetsmiljö


Grupprapport 
Generellt om enkäten


Under Levnadsvanor saknar vi frågor om drogbruk?  


Svar: 
Det finns många anledningar till att en arbetsgivare kan vilja ta reda på om medarbetare har drogproblem, bland annat för att minska risken för olyckor, arbetsrelaterade personskador och ”badwill”-effekter. Att ställa frågor om det är dock inte en så framkomlig väg, eftersom väldigt få svarar ärligt på frågan. Det finns bättre och mer evidensbaserade metoder att tillgå, till exempel slumpmässiga drogtester, vilket du kan läsa mer om här 


Vi saknar frågor som berör sexuell hälsa?  

Svar:

Vid urvalet av vilka hälsofrågor att inkludera i hälsoundersökningen är utgångspunkten att det ska finnas en koppling till arbetslivet, till exempel en ökad sårbarhet för vissa exponeringar (frågor om sjukdomar och läkemedel) eller nytillkomna besvär (frågor om smärta eller stress t ex). Hälsoundersökning i Arbetslivet görs med arbetsmiljön som kontext där arbetsgivaren får en återkoppling på gruppnivåför att initiera och planera åtgärder i arbetsmiljön. Frågor om sexuell hälsa har sällan en sådan koppling, utan tillhör i sådana fall en mer allmän hälsoundersökning, som inte brukar vara fallet i en företagshälsas regi. 


Kan man inte ordna så att man inte behöver besvara hela enkäten på en gång?  

Svar:

När vi tidigare provat funktioner att man kunde börja svara vid ett tillfälle, för att avsluta senare såg vi att svarsfrekvensen sjönk märkbart, då ”sen” hade en tendens att aldrig bli av. En mer framkomlig väg är då att inkludera färre frågor.  


Finns enkäten på engelska? 

Svar:

Ja, alla våra enkäter finns på engelska.Matvanor


Vad grundar ni färggraderingen av frågorna i samtalsunderlag och på hälsokontot gällande
matvanor (kost) på?
 


Svar:

Se Gradering svar och ursprung till frågor Hälsoundersökning - Gradering svar Ursprung frågor 


Varför har ni andra svarsalternativ för Kostindexfrågorna än Socialstyrelsen? 


Svar:

För tre av de fyra frågorna i kostindex bygger svarsalternativen på de som anges i nationella folkhälsoenkäten, för att kunna jämföra med andra grupper. Vg läs vidare i här: Hälsoundersökning - Gradering svar Ursprung frågor


Varför slår ni ihop svaren för grönsaker och frukt?


Svar:

För att ta reda på om man når upp till de 500 gram frukt eller grönt per dag, som rekommenderas. Läs vidare här: Hälsoundersökning - Gradering svar Ursprung frågor


Varför redovisar ni inte svaren för intag av kakor, choklad, chips osv i gruppstatistiken?


Svar:

Den frågan ingår i Kostindex och redovisas i Samtalsunderlaget för att underlätta individuella samtalet. Dock inte i grupprapporten än så länge, eftersom frågan är ny och inte har någon referensdata än, vilket skulle se konstigt ut tillsammans med de andra frågorna. Frågan finns inte heller med i nationella folkhälsoenkäten och därför kan man inte heller hitta referensdata där. 


Varför ser man bara kostindex i Hälsokonto och inte varje fråga?


Svar:

Vi har gjort bedömningen att det kan vara mycket information att ta till sig på Hälsokontot och att Kostindex då är ett bra sätt att förmedla den viktigaste informationen. Det är ju också bakgrunden till varför Socialstyrelsen tagit fram ett index. Vill man belysa någon särskild del i en deltagares kosthållning kan ett bra sätt vara att använda kommentarsfältet. 


Varför syns inte Kostindex i statistiken?


Svar:

Vi strävar efter att den statistik vi tar fram till grupprapporten har utgångspunkt i statistik som redovisas i andra stora material, t ex nationella folkhälsoenkäten eller arbetsmiljörapporten. Det gör att man kan jämföra den aktuella gruppen med andra grupper och befolkningsurval. Det kan också visa sig värdefullt i forskningssammanhang. Resultatet av Kostindex är värdefullt i det individuella samtalet, men tillför inte mycket utöver vad som redan redovisas för arbetsgivaren i statistiken. Risken är snarare att det skulle bli rörigt för arbetsgivaren, då färggraderingen bygger på olika underlag (se dokumentet Hälsoundersökning - Gradering svar Ursprung frågorr). Vi har därför valt att inte prioritera redovisning av Kostindex i grupprapporten i dagsläget.


Varför är inte fråga om rött kött med om man ska beräkna ett kostindex?


Svar:

Livsmedelsverket har konstaterat att om man äter mindre än 500 gram rött kött i veckan (motsvarar 600-750 gram rått kött) verkar risken för tjock- och ändtarmscancer minska. Om man drar ner andelen av det som består av charkprodukter minskar man också risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Man håller precis på att se över kostråden och nya riktlinjer väntas under 2024. Dock har Socialstyrelsen valt att inte inkludera rött kött i Kostindexfrågorna och inte heller har Folkhälosmyndigheten inkluderat frågan i nationella folkhälsoenkäten. Vi arbetar ständigt med att försöka begränsa antalet frågor i Hälsoundersökning i arbetslivet, för att det inte ska kännas alltför betungande att svara, vilket riskerar att får en negativ konsekvens för svarsfrekvens. Vi har valt att följa Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens exempel att inte inkludera frågan. Det hindrar naturligtvis inte att man ändå tar upp frågan i det individuella samtalet. Hälsa

Vi skulle vilja kunna fråga endast om läkemedel, inte om sjukdomar under rubriken Sjukdom? 

Svar:

Vi har lagt till ett val under rubriken Sjukdom, där valet finns om att inkludera frågor om Sjukdomar respektive Läkemedel. Organisatorisk och Social arbetsmiljö

I frågekategorin Organisatorisk och Social arbetsmiljö "Min arbetssituation" finns frågor som gäller ens chef. Det finns organisationer där personer inte upplever sig ha någon chef och det blir då svårt att svara på frågan på ett sätt som blir rättvisande i statistiken.


Svar:

I dagens arbetsliv är det inte ovanligt med anställnings/uppdragsformer där man inte har någon tydlig chef. Man kan till exempel arbeta som fristående konsult utan någon chef, men istället med en uppdragsgivare och arbetsmiljöansvaret delas mellan exempelvis ett bemanningsföretag och inhyrningsföretaget. Vi ser över hur vi kan omformulera frågan/svarsalternativ så ett sätt som känns relevant och samtidigt fångar viktiga aspekter kring huruvida man upplever sig ha stöd i sin arbetssituation.I frågekategorin Organisatorisk och Social arbetsmiljö "Min arbetssituation" finns en fråga som gäller ensamarbete. Det har kommit frågor om man inte borde förtydliga frågan med huruvida man upplever säkerhetsrisker/problem relaterat till ensamarbetet.


Svar:

Det viktiga med frågan är att visa att det förekommer ensamarbete och att det föranleder att arbetsgivaren gör en riskbedömning, utbildar medarbetarna med mera (läs gärna mer i arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete). Det skulle kunna vara hjälp att i en sådan riskbedömning ta hjälp av hur arbetsgruppen uppfattar huruvida ensamarbetet är problematiskt eller inte och vi tittar på om vi ska lägga till en sådan följdfråga. Det är dock viktigt att då väga in svarsfrekvensen, eftersom riskbedömningen behöver inkludera alla anställda som ensamarbetar. Vi försöker också begränsa antalet frågor i varje frågekategori, för att det inte ska bli alltför betungande att besvara enkäten.


  

Vid utdrag av rapport, grupp: kan man välja vilka moduler som ska komma med i rapporten eller är alla valda moduler automatiskt med?


Svar:
Alla moduler som man valt att ställa frågor om kommer redovisas i grupprapporten, men det är ni som företagshälsa som väljer vad som kommer vara med i den slutliga rapporten till arbetsgivaren. Bilder kan både läggas till och tas bort. 


I rapporten finns en bild  med rubriken "Exponering som kan kräva medicinsk kontroll". Vad menas med stapeln avssende fysiskt resp. psykiskt belastande arbete

Svar:
Det kan finnas andra förhållanden än de som specifikt beskrivs i föreskriften AFS 2019:3 som kan kräva medicinska kontroller. I §80 står det beskrivet såhär: 

”Om en riskbedömning visar att det är motiverat, ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller för arbetstagarna även i andra fall än de som omfattas av 23-79 §§. Arbetsgivaren ska beställa medicinska kontroller vars innehåll är anpassat till den risk som exponeringen kan innebära och vars resultat kan vara användbart för de åtgärder som kan krävas för att minimera risken.”  


I grupprapporten och sidan för ”Exponering som kan kräva medicinsk kontroll”, vad innebär stapeln ”Psykiskt belastande arbete”?


Svar:

Stapeln för Psykiskt belastande arbete pekar inte mot en specifik medicinsk kontroll. Mer skulle vi säga att om utfallet är högt just kring detta område behöver man fortsätta undersöka och riskbedöma verksamheten/arbetsplatsen, alternativt erbjuda att prata med psykolog eller beteendevetare för att utreda orsaken.