På denna sidan får du tips om hur statistik och grupprapporter sammanställs och presenteras för Hälsoprofil:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Hälsoprofil presentera statistik 

Statistiken presenteras med hjälp av 4 olika diagramtyper

 • Index
 • Cirkeldiagram
 • Liggande stapeldiagram
 • Stående stapeldiagram

Visa statistikrapporten i PowerPoint eller PDF, och inkludera eventuellt även Arbetsplatsprofilen 

Via ”Visa rapport” väljer du om du vill visa statistikrapporten i PowerPoint eller PDF. I PowerPoint kan du enkelt flytta och ta bort sidor, redigera rubriker, lägga till texter/förklaringar, blanda diagram från Ett urval och Jämförelse med annan grupp/tidigare testtillfälle samt lägga till er egen logga/PowerPointmall mm.

Har gruppen genomfört en Hälsoprofil med Arbetsplatsprofil kan du välja att få allt i en och samma rapport, välj även om du endast vill ha med översiktsdiagrammen (index samt liggande stapeldiagram) i Arbetsplatsprofilen eller samtliga sidor (även de stående stapeldiagrammen).Anpassa rapporten


På fliken Anpassa rapport väljer du vilka sidor som ska ingå i rapporten samt kan ange rubriker som skrivs ut på samtliga diagramsidor: 

 • Huvudrubrik 
 • Underrubrik
 • Rubrik för grupp 1 (endast vid jämförelse)
 • Rubrik för grupp 2 (endast vid jämförelseHälsoprofil-index ger ett mått på gruppens hälsa

Hälsoprofil-index är ett sammanfattande resultat som visar hur hälsosam en grupp är och är framtaget genom erfarenheter från forskning och analys av hundratusentals tester.

Indexet går från 0 till 100 och ju högre index, desto mer hälsosam är gruppen.

Hälsograderingen (från rött till grönt) av indexet är framtaget med utgångspunkt i HPI:s risk- och friskgruppsindelning. Önskvärt är att gruppens Hälsoprofil-index är åtminstone 60.

Ovanför den liggande index-stapeln visas gruppens index. Under stapeln visas snittindex för de olika risk-och friskgrupperna i HPI Hälsodata.


Hälsoprofil-index för organisation och underorganisation

I stapeln längst till vänster visas index för samtliga deltagare som är inkluderade i urvalet. Resterande staplar visar index för de underorganisationer som ligger direkt under topporganisationen. Underorganisationerna visas från vänster till höger i fallande index. Observera att det inte finns någon gräns för minsta antal deltagare för att indexstaplarna ska visas.


Om urvalet innehåller flera topporganisationer visas deltagare från samtliga organisationer som en grupp i stapeln ”Samtliga deltagare”. Övriga staplar visar underorganisationer på nivå 1 till samtliga valda topporganisationer. 


Index för kön, ålder och sysselsättning

På en och samma sida kan du här se index för totala gruppen (Samtliga deltagare) och index för kvinnor, män, åldersgrupper samt Yrkesarbetande och Tjänstemän.


Cirkeldiagrammet Risk- och Friskgrupper visar behov av livsstilsförändring

Cirkeldiagrammet med indelning i Riskgrupper och Friskgrupper ger en snabb överblick över hur stor del av gruppen som är i behov att förändra sin livsstil för att få en bättre hälsa.


Antalet risk-/högriskfaktorer ger Risk- eller Friskgrupp


Mer info om risk-/högriskfaktorerna hittar du i Plustoo

För mer information om risk-/högriskfaktorer, se dokumentet ”Åtgärdsgruppindelning” som du hittar på fliken Åtgärdsgrupp i en HPB-profil i Plustoo.Liggande stapeldiagram ger en överblick av respektive resultat Hälsovanor, hälsoupplevelser och hälsodataHälsoupplevelser

Gradering av Motion/träning (min/v), Kost och Alkohol, se tabellen för Hälsovanor, hälsoupplevelser, hälsodata.Hälsoupplevelser

Gradering av Sömn och Upplevd hälsa, se tabellen för Hälsovanor, hälsoupplevelser, hälsodata.Hälsodata

Gradering av Maximal syreupptagning och BMI, se tabellen för Hälsovanor, hälsoupplevelser, hälsodata.Stående stapeldiagram – visar spridningen av svaren för varje enskild fråga

De stående stapeldiagrammen visar procentuell fördelningen på svarsalternativen på respektive fråga. Diagrammen redovisar även hur många deltagare som besvarat respektive fråga.


Diagrammen för stillasittande

Sidan innehåller två stapeldiagram som visar gruppens resultat uppdelat på arbete och fritid. Resultatet utgår från både tiden du sitter still och hur ofta du bryter stillasittandet.

Cirkeldiagrammet visar ett sammanfattande genomsnitt av resultatet av arbete och fritid.


Diagrammet Motion/träning med hög och måttlig intensitet

Sidan innehåller två stående stapeldiagram som visar gruppens fördelning av antal minuter med Hög respektive Måttlig intensitet samt ett sammanfattande diagram som visar hur gruppen ligger till i förhållande till rekommendationerna för fysisk aktivitet. Det sammanfattande diagrammet visar hur stor andel i procent som:

 • Motionerar/tränar 0 minuter/vecka med måttlig och/eller hög intensitet.
 • Ligger under ”halvvägs” för att nå rekommendationerna för fysisk aktivitet.
 • Ligger över ”halvvägs” för att nå rekommendationerna för fysisk aktivitet.
 • Når rekommendationerna för fysisk aktivitet.Cirkeldiagrammet Alkohol summerar de 3 frågorna i AUDIT-C

Varje fråga i AUDIT-C ger poäng mellan 0 - 4 beroende på vilket svarsalternativ deltagaren väljer. Baserat på den totala summan av de tre frågorna placeras deltagaren i någon av grupperna Låg risk för ohälsa, Risk för ohälsa eller Hög risk för ohälsa.


Cirkeldiagrammet BMI baseras på deltagarens uppmätta längd och viktCirkeldiagrammet Midjemått baseras på deltagarens uppmätta midjemått

Måttligt ökat midjemått kan innebära en begynnande risk för ohälsa särskilt i kombination av andra riskfaktorer som rökning, stillasittande, fysisk inaktivitet. Risken för ohälsa ökar för varje centimeter.

Kraftigt ökat midjemått ökar risken för till exempel diabetes typ 2 och högt blodtryck.


Cirkeldiagrammet uppmätt blodtryck

Om det systoliska och det diastoliska blodtrycket tillhör olika nivåer är det högsta värdet som räknas, tex ett uppmätt blodtryck på 135/95 räknas som Hög grad 1.

HPB statistik - Jämför med referensdata

Öppna statistiken för HPB och välj "Jämför med referensdatabas"

 Långt till höger hittar du all statistik. Klicka du på statistikikonen för HPB och välj sedan Jämför med referensdatabas

Välj organisation

(Om du arbetar med Kriterier se guiden Statistik - välja organisation med kriterier Om du jobbar med projekt se guiden HPB statistik - Ett urval med projekt)


 Klicka i kryssrutan för den organisation eller grupp som du önskar genomföra statistikbearbetningen på. 


I vårt exempel har vi valt Bullerbyns förskola med samtliga underorganisationer. 


Observera att för att kunna jämföra din organisation med HPI referensdata måste den vara kopplad till en bransch. Om du behöver lägga till en bransch till din organisation se Lägg till bransch på befintlig organisation


Fyll i Testnummer och datumintervall

På fliken Testnr-/datum gör du följande urval: 

 1. Välj Senaste för testnummer 
 2. Fyll i det datumintervall som testerna på din valda organisation är genomförda. 
 3. Välj testnummer inom testdatum


Bearbeta statistik

Efter att ha valt organisation och satt ett datumintervall klickar du på Bearbeta. Obs! Dubbelklicka ej.


När bearbetningen är klar visas ENDAST deltagarna som är kopplade till din organisation som godkända. Deltagarna i referensdatabasen visas inte eftersom de både är anonyma samt för många för att listas. Däremot visas datumintervallet för när testerna i referensdatabasen är genomförda.Visa Diagram

För att öppna diagrammen klickar du på någon av ikonerna Visa diagram (lågupplöst) eller Visa diagram (högupplöst) som tänds upp när bearbetningen är färdigt. OBS! Dubbelklicka ej.


Du kan välja att ta ut statistikrapporten antingen i PDF eller Powerpoint. Vi rekommenderar PowerPoint så att du lätt kan redigera rapporten genom att lägga till text och välja ut vilka sidor som ska ingå. 
Statistik - Jämförelse mellan Hälsoprofil och Hälsoscreening

Statistikjämförelsen mellan Hälsoprofiler och Hälsoscreeningen görs ALLTID i Hälsoprofilstatistiken och presenteras i en statistikrapport utformad för Hälsoprofiler. Eftersom Hälsoprofiler innehåller fler variabler än Hälsoscreening så kommer vissa diagram enbart innehålla data från Hälsoprofiler.


Urval och organisation

Klicka på Skapa Rapport och välj Hälsoprofil (HPB)

 

 1. Välj Jämför med annan grupp
 2. Välj den organisation eller organisationer som statistikbearbetningen avser.


Vi kommer i den här artikeln utgå från att Urval är Hälsoprofil och Jämförelseurval är HälsoscreeningGå vidare till fliken Testnr-/-datum

 1. Säkerställ att Senaste är vald för Testnummer för både Urval och Jämförelseurval
 2. Urval: Skriv in datumintervallet för när Hälsoprofilerna genomfördes
 3. Jämförelseurval: Skriv in datumintervallet för när Hälsoscreeningen genomfördes
 4. Välj Testnummer inom testdatum för både Urval och Jämförelseurval


Observera att det kommer att stå ”Du har valt att bearbeta senaste Hälsoprofilen … även för Jämförelseurvalet trots att urvalet avser Hälsoscreening.


Klicka på ikonen Utökat urval

Gå till fliken Åtgärdsgrupper mm. och urvalsinställningen Hälsoscreening

 1. Urval: Behåll inställningen Inkludera Hälsoprofiler 
 2. Jämförelseurval: Ändra inställningen till Inkludera Hälsoprofilfrågor ifrån HälsoscreeningNu har du gjort alla urval som krävs för att bearbetningen ska bli korrekt, men för att förtydliga vad som är Hälsoprofiler och vad som är Hälsoscreening i statistikrapporten går du in på fliken Rapportinst.Rapportinst.

 1. Urval: Skriv in Hälsoprofiler som Urvalstitel
 2. Jämförelseurval: Skriv in Hälsoscreening som Urvalstitel


 

Bearbeta statistik


På Resultatfliken visas antal Hälsoprofiler (Urval) och Hälsoscreeningar (Jämförelseurval) som är godkända i det statistiska urvalet.


Ta fram Statistikrapport

För att ta fram statistikrapporten klickar du på Visa diagram och välj Hälsoprofil - Powerpoint.Som nämndes i början av artikeln är statistikrapporten utformat utifrån den data som finns i Hälsoprofiler och därav kommer vissa diagram, tex Hälsodata sakna data från Hälsoscreeningen. 
För diagrammet Frisk- och Riskgrupper är det viktigt att tänka på att Hälsoprofilerna innehåller fler variabler som kan ge fler risk och högriskfaktorer än vad Hälsoscreening gör.


Hjälper dig presentera statistik för Hälsoprofiler. Se bifogad PDF.