Vanliga frågor kring Hälsoundersökning i arbetslivet


Klicka på din fråga för att komma till svaret:

 

Under Levnadsvanor saknar vi frågor om drogbruk?  

Svar: 
Det finns många anledningar till att en arbetsgivare kan vilja ta reda på om medarbetare har drogproblem, bland annat för att minska risken för olyckor, arbetsrelaterade personskador och ”badwill”-effekter. Att ställa frågor om det är dock inte en så framkomlig väg, eftersom väldigt få svarar ärligt på frågan. Det finns bättre och mer evidensbaserade metoder att tillgå, till exempel slumpmässiga drogtester, vilket du kan läsa mer om här 


Vi saknar frågor som berör sexuell hälsa?  

Svar:

Vid urvalet av vilka hälsofrågor att inkludera i hälsoundersökningen är utgångspunkten att det ska finnas en koppling till arbetslivet, till exempel en ökad sårbarhet för vissa exponeringar (frågor om sjukdomar och läkemedel) eller nytillkomna besvär (frågor om smärta eller stress t ex). Hälsoundersökning i Arbetslivet görs med arbetsmiljön som kontext där arbetsgivaren får en återkoppling på gruppnivåför att initiera och planera åtgärder i arbetsmiljön. Frågor om sexuell hälsa har sällan en sådan koppling, utan tillhör i sådana fall en mer allmän hälsoundersökning, som inte brukar vara fallet i en företagshälsas regi. 


Kan man inte ordna så att man inte behöver besvara hela enkäten på en gång?  

Svar:

När vi tidigare provat funktioner att man kunde börja svara vid ett tillfälle, för att avsluta senare såg vi att svarsfrekvensen sjönk märkbart, då ”sen” hade en tendens att aldrig bli av. En mer framkomlig väg är då att inkludera färre frågor.  


Finns enkäten på engelska? 

Svar:

Ja, alla våra enkäter finns på engelska (och ibland också norska och andra språk).  


Vi skulle vilja kunna fråga endast om läkemedel, inte om sjukdomar under rubriken Sjukdom? 

Svar:

Vi har lagt till ett val under rubriken Sjukdom, där valet finns om att inkludera frågor om Sjukdomar respektive Läkemedel. 


Vid utdrag av rapport, grupp: kan man välja vilka moduler som ska komma med i rapporten eller är alla valda moduler automatiskt med?  

Svar:
Alla moduler som man valt att ställa frågor om kommer redovisas i grupprapporten, men det är ni som företagshälsa som väljer vad som kommer vara med i den slutliga rapporten till arbetsgivaren. Bilder kan både läggas till och tas bort. 


I rapporten finns en bild med rubriken ”Exponering som kan kräva medicinsk kontroll”. Vad menas med stapeln avseende fysiskt resp. psykiskt belastande arbete? 

Svar:
Det kan finnas andra förhållanden än de som specifikt beskrivs i föreskriften AFS 2019:3 som kan kräva medicinska kontroller. I §80 står det beskrivet såhär: 

”Om en riskbedömning visar att det är motiverat, ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller för arbetstagarna även i andra fall än de som omfattas av 23-79 §§. Arbetsgivaren ska beställa medicinska kontroller vars innehåll är anpassat till den risk som exponeringen kan innebära och vars resultat kan vara användbart för de åtgärder som kan krävas för att minimera risken.”