Hälsoundersökning i arbetslivet - Tjänstebeskrivning


Undersök medarbetares hälsa, levnadsvanor och olika faktorer i arbetsmiljön för att förebygga ohälsa


Vår hälsa påverkas av bland annat våra levnadsvanor, gener, personlighet samt omgivnings- och arbetsmiljö. Vi vet numera mycket om risk- och friskfaktorer, men det kan vara svårt att själv eller som arbetsgivare se hur olika faktorer samverkar, och vilka som går att påverka. 


Hälsoundersökning i arbetslivet hjälper medarbetare och arbetsgivare att beskriva hälso- och arbetssituationen med ett helhetsgrepp.


Hälsoundersökning i arbetslivet rekommenderas:

  • När arbetsgivaren behöver en heltäckande bild av medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa och hur det kan hänga ihop med deras levnadsvanor och faktorer i arbetslivet.
  • Som underlag för strategiskt hälso- och arbetsmiljöarbete på organisations- och gruppnivå.


Hälsoundersökning i arbetslivet kan genomföras på flera olika sätt, beroende på syfte. Det kan vara som en:

  • Hälsoundersökning i ett fysiskt möte
  • Digital screening/kartläggning där medarbetare svarar på frågor