En Hälsoundersökning i arbetslivet kan genomföras på flera olika sätt. Exempelvis som en:

  • Hälsoundersökning i ett fysiskt möte
  • Digital screening/kartläggning där medarbetare svarar på frågor


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Deltagarna besvarar frågorna

Deltagarna får en enkätlänk till Hälsoundersökning i arbetslivet och loggar in för att besvara frågorna som handlar om levnadsvanor, fysiskt och psykiskt hälsotillstånd, hälsoupplevelse och arbetsmiljö. Alla svar behandlas konfidentiellt.

Mätning och motiverande samtal om nuläge och hälsovision

I ett individuellt fysiskt möte går företagshälsan och deltagaren tillsammans igenom frågorna och svaren. Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över sina resultat och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Deltagaren blir medveten om att det krävs ett aktivt deltagande och ansvar för att lyckas med såväl livsstilsförändring som förändringar i den egna arbetsmiljön.

  

  

Samtalsunderlag i Plustoo.com

Som stöd till det motiverande samtalet kan du använda ett samtalsunderlag som finns i Plustoo.com.
Så här kommer du till Samtalsunderlaget:

När du matat in värden i programvaran Plustoo trycker du först på Spara och därefter på ikonen Fortsätt i Plustoo.com, så kommer du till deltagarens Samtalsunderlag.


  

Samtalsunderlagets menyval och funktioner

Följande menyval finns under samtalsunderlaget:

  • Samtalsunderlag
  • Klinisk undersökning
  • Hälsokonto
  • Publicera i journal

 

I plustoo.com och Samtalsunderlag får du en översiktlig bild av deltagarens resultat. Du kan filtrera ut vilka resultat du vill se (Röda, Gula, Gröna, Övriga).


Klicka på ikonen:   så fälls följande ut. Här kan du göra noteringar under hela samtalet.Under menyvalet Klinisk undersökning kan du föra anteckningar och noteringar om allmäntillstånd från undersökningen. Deltagarens resultat laddas automatiskt till hälsokontot. Om deltagaren saknar hälsokonto går du till rubriken Hälsokonto i vänstermenyn och lägger upp ett. Här kan du även se hur deltagarens resultat visas.


Under menyvalet Publicera i journal kommer du kunna ladda upp samtalsunderlaget till ditt journalprogram.


  

Deltagaren får se sitt resultat på sitt hälsokonto

Deltagarna kan på sitt personliga hälsokonto (www.todaytoo.se) läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv, olika rekommendationer och även jämföra sina resultat och sin livsstil med svenska arbetslivet och tidigare resultat. Hälsokontot vägleder till förändring. Hälsokontot innehåller resultat, gränsvärden, pedagogiska grafer, fördjupningsfrågor och rekommendationer som vägleder deltagaren mot en hälsosammare livsstil och bättre arbetsmiljö.
 

Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren 

Deltagarnas individuella resultat sammanställs snabbt och enkelt i en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön och ålder. I rapporten framgår vilka områden inom hälsa och arbetsmiljö som har störst behov av att förbättras. Det ger arbetsgivaren möjlighet att styra kommande insatser mer strategiskt.
 

Upprätta handlingsplan, genomför åtgärder och följ upp resultaten

Utvärdera efter en tid om insatser kring levnadsvanor och arbetsmiljö har fungerat.