Här ges tips om hur ett uppdrag eller projekt kan läggas upp gällande Hälsoundersökning i arbetslivet.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Planering av uppdraget 

Vid större uppdrag rekommenderas att en person på företagshälsan ansvarar för administrationen.   

Viktigt att ni tillsammans med uppdragsgivaren identifiera syftet med att genomföra hälsoundersökningen

 • VARFÖR ska hälsoundersökningen genomföras? 
 • VAD ska den leda till (koppla gärna svaret till verksamhetens mål)? 
 • HUR ska den genomföras?  

Några punkter att ha med i planeringen av uppdraget: 

 • Vad kan tjänsten leda till Budgetera och planera på förhand, tillsammans med uppdragsgivaren, för eventuella uppföljande insatser på organisations-, grupp- och individnivå beroende på utfall.
 • Viktig att bestämma innan uppdraget startar vilka frågeområden som ska ingå i frågeformuläret. Gå igenom frågekategorierna här: Välj innehåll - Hälsoundersökning i arbetslivet 
 • Vad ska ingå i grupprapporten  
 • Toppnivå eller uppdelning i avdelningar etc.
 • Beställ anpassad enkätlänk  
 • Pris (har ni tänkt på pris för tjänsten utifrån värdet eller tidsåtgången?) 
 • Tidsåtgång  
 • Besluta om uppföljning (när nästa uppdrag rekommenderas) 


Hur man väljer vilka underkategorier man vill ha med i undersökningen: 


 1. Urval utifrån er verksamhetsprofil   

 2. Bestäm i samråd med arbetsgivaren innehållet i Hälsoundersökningen.  
  Att diskutera: - Vad vill ni lägga tyngdpunkten på? - Samma urval av frågor till alla medarbetare? Ska urvalet anpassas utifrån kundens bransch och arbetsuppgifter?   

 1. Urval utifrån arbetsgivarens behov, syfte och mål

 2. Eftersom Hälsoundersökning i arbetslivet främst är en kartläggningstjänst, är gruppåterkopplingen av mycket stor vikt (jämför Hälsoprofilen som fokuserar mer på individens beteendeförändring) och att man inkluderat de frågeområden utifrån vilka syften arbetsgivaren har med undersökningen. I kommande versioner av tjänsten kommer dels jämförelse mot aktuell bransch och mot befolkningen i stort bli tydlig, liksom förslag på vilka åtgärder som är att rekommendera på gruppnivå. Vilka förslag på uppföljande insatser som ges och prioriteras kommer ni kunna anpassa utifrån er verksamhet och ert tjänsteutbud.   
   
 1. Urval utifrån hur ni vill återkoppla resultatet till individen  

 2. Medarbetaren kommer få resultat och råd/förtydligande presenterade på sitt Hälsokonto i Todaytoo och här har ni som företagshälsa möjlighet att lägga till individanpassade (råd och mål) rekommendationer. 

  Tänk på att 

 3. ju fler frågor som inkluderas i hälsoundersökningen, desto fler svar att återge, vilket kan vara bra att tänka på redan vid administrationen av enkätlänkar. Hur lång tid har utföraren till förfogande och hur många frågor kan då vara rimligt att hinna gå igenom svaret på? Utgå från de tjänster ni har idag för att jämföra tidsåtgång per frågeområde. Naturligtvis beror tidsåtgången också på vilka övriga undersökningar som ingår i tjänsten (blodprovstagning, konditionstest, undersökning av syn och hörsel osv).