INNEHÅLLSFÖRTECKNINGProvokation med tryck/perkussion (Tinels test)


Metodik

Tryck och mekanisk retning med perkussion över en nervsträng, som har ökad retbarhet, medför utstrålande sensationer i form av stickningar, smärta eller domning i nervens utbredningsområde. Manifestationen utgår från en lokal överretbarhet i nerven som kan bero på syrebrist eller tryckpåverkan på nerven. Perkussion på en nervsträng (Tinels test) med ökad retbarhet kan utlösa utstrålande retningssymtom (Tinels tecken) varhelst nerven retas.


Tinels test. Perkussion över nervsträngen vid handleden
Undersökningsprocedur

Vid misstänkt karpaltunnelsyndrom perkuterar den undersökande läkaren lätt, upprepat, över medianusnerven vid handleden när handleden hålls något dorsalflekterad (se bild).


Instruktion till deltagaren

Jag kommer nu att försiktigt knacka med mitt finger på insidan av din handled samtidigt som du har handleden något bakåtböjd. Tala om ifall knackningarna medför att du upplever utstrålande smärta, stickningar eller domningar. Om så, i vilka fingrar och över vilket område?


Tolkning

Utstrålande symtom, redan vid lätt perkussion indikerar att nerven har en ökad retbarhet, oftast i anslutning till eller proximalt om det område där nervretningsbesvären kan utlösas.

Detta indikerar möjlig retning förenligt med karpaltunnelsyndrom.

Ett sådant fynd tolkas som avvikande och följs upp med Utvidgad klinisk undersökning.Provokation med kvarstående tryck/dragning (Phalens test)


Metodik

Ihållande tryck på nerv kan medföra retningssymtom. Kraftig volarflexion i handleden (Phalens volara provokationstest) medför ökat tryck på medianusnerven i karpaltunneln och kan därmed utlösa domningar, stickningar i de radiala fingrarna inom n. medianus sensibilitetsområde. Testet är oftare positivt om nerven har en ökad retbarhet.


Phalens volara provokationstest


Undersökningsprocedur

Be deltagaren att slappna av, varefter du maximalflekterar deltagarens handleder och ser till att dennes armbågar är sträckta (se bild). Håll kvar händerna i denna ställning under en minut. Be deltagaren rapportera om hand-, armställningen ger symtom i form av stickningar, pirrningar, domningar eller smärta i tumme, pek-, långfinger eller delar av ringfingret (medianusnervens innervationsområde). Notera efter hur lång tid symtom uppkommer.

Handledsprovokationen avbyts efter en minut. Fråga om symtomen liknar de besvär som deltagaren eventuellt har.


Instruktion till deltagaren

Sitt så att du håller armarna rakt framför dig. Armbågarna sträckta och handlederna kraftigt nedåtböjda. Så här! Jag kommer försiktigt att trycka på din handrygg för att hjälpa dig att böja handleden så mycket du kan. Du kommer att få sitta med denna handledställning i knappt en minut. Tala om ifall du får utstrålande smärta, stickningar eller domningar. Om så, i vilka fingrar och över vilket område?


Tolkning

Utstrålande symtom som debuterar inom en minut (oftast inom 30 sekunder) vid provokation och som liknar deltagarens besvär och där utstrålningen har en utbredning förenlig med medianusnervens sensibilitetsområde, indikerar möjlig retning förenligt med karpaltunnelsyndrom. Ett sådant fynd tolkas som avvikande och följs upp med Utvidgad klinisk undersökning.


 

Bedömning av muskelkraft i musculus abductor pollicis brevis (APB)

 

Metodik

Förträngning i handledskanalen (karpaltunneln) kan påverka medianusnervens sensoriska och motoriska funktion. De motoriska nerver som innerverar framför allt tummuskulaturen förgrenar sig distalt om bindvävsretinaklet i handleden och kan därför specifikt spegla nervkompression eller entrapment i karpaltunneln. Funktionsnedsättning i tummens abduktormuskulatur (APB) kan därför indikera eventuell nervpåverkan till följd av förträngning i karpaltunneln.


Undersökning av muskelkraft i tummens abduktor muskulatur


Undersökningsprocedur

Placera deltagarens händer på ett underlag med handflatan uppåt (supinerad arm). Fixera händerna genom att hålla ner deltagarens hand och fingrar mot underlaget. 

Instruera deltagaren att hålla tummen vinkelrätt, rakt upp från underlaget och hålla den kvar den i det läget samtidigt som du, i höjd med mcp-leden försöker pressa ned tummen (se bild, fylld grön pil) mot handflatan. Inspektera muskelns kontur (se bild, prickad röd pil) och notera kontraktion i muskeln samt bedöm muskelkraften.

Jämför kraften med kraften i den kontralaterala tummen. Notera om undersökningen ger smärta, vilket i så fall kan tyda på ledåkomma (t. ex. tumbasartros). 


Instruktion till deltagaren

Lägg handryggen mot underlaget med handflatan uppåt. Håll tummen rakt upp, vinkelrätt mot underlaget. Försök hålla kvar tummen i det läget trots att jag försöker trycka ner tummen mot handflatan.

Jag kommer att jämföra om du är lika stark i bägge tummarna.


Tolkning

Inspektion som visar på atrofi av abduktormuskeln. Inget eller endast visst motstånd vid test av muskelkraft eller en tydlig sidoskillnad i kraft eller i muskelkonturen mellan händerna tolkas som avvikande och följs upp med Utvidgad klinisk undersökning.Instruktionsfilm finns på: https://www.fhvmetodik.se/kontroller-halsobedomningar/annan-lagstadgad-medicinskkontroll-i-arbetslivet/medicinska-kontroller-vid-vibrationsexponering-hand-och-arm/