Här får du tips och stöd kring statistik och grupprapport.INNEHÅLLSFÖRTECKNINGStatistik - Ett urval

Ett urval använder man för att se ett nuläge på en organisation eller grupp. För att öppna statistikmenyn klickar du på Skapa rapport och väljer ArbetsplatsprofilNär statistikmenyn öppnas så är Ett urval automatiskt förvalt. De flikar som visas är de som används för ett standardurval. För att göra urval på övriga flikar klickar du på ikonen Utökat urval, se guiden Utökat statistikurvalVälj organisation

(Om du arbetar med Kriterier se guiden Statistik- Välja organisationer med kriterier)

Under organisationsfliken listas samtliga Topporganisationer som finns inmatade i databasenOm det finns ett plustecken (+) till vänster om Organisationsnamnet innebär det att det finns underorganisationer kopplat till topporganisationen. Klicka i kryssrutan för den organisation eller grupp som du önskar genomföra statistikbearbetningen på. I vårt fall har vi valt Topporganisationen Framtidens skola med underorganisationen  Helsingborg. 


Testnr-/datum

För att säkerställa att rätt deltagare inkluderas i statistikurvalet rekommenderar vi att du ALLTID anger datumintervall för när testerna genomfördes samt väljer testnummer inom testdatum.


  1. Klicka i Senaste för testnummer. 
  2. Skriv in datumintervallet för när testerna genomfördes. Datumintervallet behöver inte vara exakt på dagen som testerna genomfördes utan kan med fördel vara större, te x en månad åt vardera håll, så att du säkert får med alla aktuella tester.  
  3. Välj Testnummer inom testdatum. Inställningar 

Under fliken inställningar väljer du vilka APP- profiler som ska inkluderas i urvalet. Förvalt är endast fristående APP-profiler, men du kan även välja att inkludera APP som är genomförda som en del i en Hälsoprofil (HPB) eller Hälsoscreening (HS) Bearbeta statistik

Efter att ha valt organisation, satt ett datumintervall samt valt vilka Arbetsplats-profiler som ska inkluderas i urvalet klickar du på Bearbeta. Obs! Dubbelklicka ej. När bearbetningen av statistiken är klar kommer du automatiskt till fliken resultat. Här visas

  1. Antal Arbetsplatsprofiler som är inkluderade i statistikurvalet
  2. Vilket datumintervall Arbetsplatsprofilerna är genomförda
  3. Vilka deltagare som har Arbetsplatsprofiler som är inkluderader i statistikurvalet. 
Visa Diagram 

För att öppna diagrammen klickar du på någon av ikonerna Visa rapport som tänds upp när bearbetningen är färdigt. OBS! Dubbelklicka ej. 


Du kan välja att ta ut statistikrapporten antingen i PDF eller Powerpoint. Vi rekommenderar PowerPoint så att du lätt kan redigera rapporten genom att lägga till text och välja ut vilka sidor som ska ingå.  Sammanställa deltagarens kommentarer från enkäten


Till kategorierna Min arbetssituation, Min arbetsgrupp, Min närmaste chef, Kränkande särbehandling, Min fysiska arbetssituation samt Risker och säkerhet finns möjlighet för deltagaren att skriva in kommentarer för vad som är positivt och vad som kan förbättras.


Sammanställning av kommentarerna görs i statistiken. 

  • Göt en statistikbearbetning på aktuell grupp
  • Klicka på Se deltagare och anteckningar
  • Välj "Anteckningar från inkluderade tester" och" Deltagarens kommentarer till frågorna i Arbetsplatsprofilen"

Gruppens samlade kategorikommentarer skrivs ut i PDF-formatPresentera statistik


Hjälper dig presentera statistik för HPI Arbetsplatsprofil. Se bifogad PDF.