Statistiken presenteras med hjälp av tre olika typer av diagram

  • Index 
  • Liggande stapeldiagram
  • Stående stapeldiagram


Arbetsplatsprofil-index ger ett sammanfattande resultat 

Arbetsplatsprofil-index är ett sammanfattande resultat av samtliga frågor undantaget frågorna om kränkande särbehandling. Index är framtaget genom erfarenheter från forskning och analys av hundratusentals tester. Indexet går från 0 till 100 och ju högre index, desto bättre resultat.

 

Index visas både för hela gruppen, samt för respektive kategori 

Förutom det sammanfattande indexet som visas i den liggande stapeln (se bild ovan) presenteras Arbetsplatsprofil-index även uppdelat på sidorna ”Organisation och underorganisation” samt ”Kön, ålder och sysselsättning” (bild nedan) uppdelat på respektive kategori 


På alla stående indexsidor visar stapeln längst till vänster index för samtliga deltagare som är inkluderade i urvalet. 

På sidorna med Organisation och underorganisation visar resterande staplar index för de underorganisationer som ligger direkt under topporganisationen. Underorganisationerna visas från vänster till höger i fallande index. 


Observera att det inte finns någon gräns för minsta antal deltagare för att indexstaplarna ska visas. 


Kränkande särbehandling redovisas med röda staplar, och noll är det bästa resultatet

Frågorna om diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier har nolltolerans och visas därför med röda staplar. Staplarna visar andel deltagare (i procent) som upplever att diskriminering/mobbning/sexuella trakasserier förekommer i gruppen. Observera att frågorna handlar om upplevelsen om kränkande särbehandling FÖREKOMMER I GRUPPEN, och inte om deltagaren själv är utsatt för kränkande särbehandling. 


Tänk på att för kränkande särbehandling är noll det bästa resultatet, det vill säga avsaknad av diskriminering/mobbning/sexuella trakasserier. Saknas det staplar för vissa underorganisationer, kön, åldersgrupper eller Tjänstemän/Yrkesarbetande beror det antingen på att det inte finns några deltagare i dessa grupper representerade i ditt urval, eller att den gruppen inte upplever att kränkande särbehandling förekommer. 


Frågorna/resultatet från Kränkande särbehandling är INTE med i total index för gruppen, utan redovisas endast i nedan stående stapeldiagram. 


Tolkning av de liggande och stående stapeldiagrammen

  • Grönt: Resultatet är bra  
  • Gult: Resultatet är mindre bra och behöver diskuteras och fördjupas
  • Rött: Resultatet är dåligt och kan kräva fördjupning och åtgärder

Liggande stapeldiagram - ger snabbt en överblick av resultatet på organisationen/gruppen

Stående stapeldiagram – visar spridningen av svaren för varje enskild fråga 

De fristående stapeldiagrammen visar den procentuella fördelningen på svarsalternativen på frågan.

 ”Antal svar” på de stående stapeldiagrammen visar hur många deltagare som har besvarat respektive fråga. 

Bortfall kan förekomma då deltagare … 

  • missat att fylla i en eller flera frågor på Todaytoo 
  • valt att inte svara på en eller flera frågor
  • inte kan svara på en eller flera frågor, till exempel om hen nyligen fått en ny chef 
  • Psykosocial arbetsmiljö – Min arbetssituation, Min arbetsgrupp, Min närmaste chef Den psykosociala arbetsmiljön är uppdelad i tre delar. Min arbetssituation, min arbetsgrupp samt min närmaste chef. Min arbetssituation I kategorin ”Min arbetssituation” svarar deltagaren på hur hen upplever sin arbetssituation avseende stimulans, påverkan, meningsfullhet, stress, återhämtning samt trygghet.


Psykosocial arbetsmiljö – Min arbetssituation, Min arbetsgrupp, Min närmaste chef

Den psykosociala arbetsmiljön är uppdelad i tre delar. Min arbetssituation, min arbetsgrupp samt min närmaste chef. 


Min arbetssituation

I kategorin ”Min arbetssituation” svarar deltagaren på hur hen upplever sin arbetssituation avseende stimulans, påverkan, meningsfullhet, stress, återhämtning samt trygghet. 

Min arbetsgrupp 

I kategorin ”Min arbetsgrupp” svara deltagaren på hur hen upplever att trivseln, engagemanget, samarbetet samt effektiviteten är i sin arbetsgrupp.

Min närmaste chef

Min närmaste chef består av fem frågor kring hur deltagaren bedömer sin närmaste chef. 


Tänk på att diagrammen i kategorin ”Min närmaste chef” kan innehålla svar som avser flera olika chefer. Dela därför om möjligt upp rapporterna utifrån chef.  

Kränkande särbehandling

I kategorin Kränkande särbehandling svarar deltagaren på om hen upplever att det förekommer konflikter, diskriminering, mobbning eller sexuella trakasserier samt hur förtroendet är för hur detta förebyggs och hanteras.

På frågorna om diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier är alla svarsalternativ förutom ”Inte vad jag känner till” röda för att visa att kränkande särbehandling ALDIRG är ok. Tänk på att rött visar hur stor del av deltagarna som upplever att det FÖREKOMMER diskriminering, mobbning eller sexuella trakasserier och INTE hur stor andel som är utsatt för det. 


Konflikter i sig behöver inte vara kränkande så länge de är konstruktiva och parterna är lösningsfokuserade. Om konflikten däremot eskalerar och blir personlig och parterna inte längre litar på varandras vilja att lösa konflikten kan konflikten gå över i kränkande särbehandling.


Min fysiska arbetsmiljö

I kategorin ”Min fysiska arbetsmiljö” får deltagaren svara på frågor hur hen upplever sin fysiska arbetsmiljö gällande ljud, ljus, ventilation, påfrestningar och ergonomiska hjälpmedel. 

Risker och säkerhet

I kategorin Risker och säkerhet svarar deltagaren på hur det ser ut med risker och säkerhet på arbetsplatsen.

För frågan om Hot och våld är alla svarsalternativ med undantag för ”Inte vad jag känner till” röda för att visa att hot och våld ALDIRG är ok. Tänk på att rött visar hur stor del av deltagarna som upplever att det FÖREKOMMER hot och våld och INTE hur stor andel som är utsatt för det.