En förhöjd alkoholkonsumtion, så kallat riskbruk, kan orsaka sjukdom, olyckor och i vissa fall död. Riskbruk kan även leda till missbruk om det inte uppmärksammas i tid. AUDIT -C syftar till att identifiera riskbruk och öka deltagarens självreflektion kring sina alkoholvanor. Observera att frågorna i AUDIT-C gäller de senaste 6 månaderna. Övriga frågor i frågeformuläret gäller senaste månaden. AUDIT-C är en förkortning av Alcohol Use Disorders Identification Test - Consumption.Vid svar "Aldrig" på första frågan "Hur ofta dricker du alkohol" döljs de efterföljande två frågorna 


Deltagaren får 0 poäng och placeras i kategori Grön = Låg risk för ohälsa
Formuleringen på den tredje frågan anpassas utifrån deltagarens kön

  • Kvinna - Hur ofta dricker du FYRA standardglas eller mer vid samma tillfälle?
  • Man - Hur ofta dricker du FEM standardglas eller mer vid samma tillfälle?

Resultatet presenteras som Låg risk, Risk eller Hög risk för ohälsa

  • Grön stapel = Låg risk för ohälsa
  • Gul stapel = Risk för ohälsa
  • Röd stapel = Hög risk för ohälsa


 
Poängindelning

Frågorna har fem svarsalternativ och svaren från vänster till höger ger 4, 3, 2, 1, 0 poäng. Deltagarens totala poäng avgör vilken kategori hen placeras i. Du kan ta fram poängindelningen Plustoo genom att klicka på knappen Poängindelning AUDIT-C.


*HPI har en egen gränssättning för Gul risknivå. Gränsen för Gul risknivå i AUDIT-C original är 4 poäng för kvinnor och 5 poäng för män. Vi på HPI har ändrat gränsen i samråd med Ulric Hermansson på Karolinska Institutet. Vi på HPI har även lagt till en röd nivå för poäng 11-12 som indikerar högre risk. 
Vad är riskbruk?

"Riskbruk är ett bruk av alkohol som ökar risken för skadliga fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Någon helt riskfri alkoholkonsumtion finns inte. Med riskbruk av alkohol menas ett bruk av alkohol där påtagligt förhöjd risk för skadliga konsekvenser föreligger på gruppnivå, jämfört med ingen konsumtion. Hög alkoholkonsumtion är epidemiologiskt kopplat till drygt två hundra sjukdomar och hälsoproblem."

Ovan text är hämtad från: http://riddargatan1.se/audit/riskbruk där du även hittar mer information.