Längre perioder av stillasittande innebär en ökad risk för ohälsa, även för de som är fysiskt aktiva enligt rekommendationen minst 150 min/v med minst måttlig intensitet.


Frågorna om stillasittande är till för att uppmärksamma deltagaren:

  • att stillasittande utgör en separat riskfaktor oberoende av övrig fysik aktivitet. 
  • hur mycket tid hen är stillasittande under sin vakna tid på arbetet respektive på fritiden. 
  • att det finns ”enkla lösningar” för att minska tiden stillasittande. Antingen vara mindre stillasittande eller bryta sitt stillasittande oftare. 


Frågorna är uppdelade i arbete och fritid. Om deltagaren svarar ”Nästan ingen tid” på frågan ”Hur mycket av din tid du är stillasittande på fritiden/arbetet" släcks nästa fråga ”På fritiden/arbetet bryter jag mitt stillasittande var 30:e minut med att åtminstone ställa mig upp…” ned eftersom det inte finns något stillasittande att bryta. Efter att ha gått igenom frågorna med deltagaren klickar du på länken Resultat ur ett hälsoperspektiv för att visa deltagaren hur hens resultat ser ut.Resultatet graderas i tre nivåer där arbete och fritid presenteras var för sig. Graderingen är en kombination av tiden deltagaren är stillasittande och hur ofta hen bryter sitt stillasittande. Graderingen är validerad mot HPI databas.