ORIENTERING


Under fliken Beräkningssätt markeras deltagarens Upplevda ansträngning samt gradering av Arbetspuls i mörkblått på de två staplarna längst till vänster på sidan. Värdena är hämtade från genomfört cykeltest.
 

Till höger åskådliggörs deltagarens beräknade och ålderskorrigerade maximala syreupptagning samt Testvärde utifrån Åstrand eller Borg RPE skalan®.


I den nedre vänstra rutan, Beräkningsunderlag, visas den information som ligger till grund för beräkningarna i Plustoo™; Ålder, Vikt, Belastning, Arbetspuls, Beräknad maxpuls, Upplevd ansträngning och Kön. Plustoo™ använder deltagarens Personnummer från sidan med deltagarens kontaktinfo samt Datum för testets genomförande från fliken Information för att räkna ut deltagarens ålder. Deltagarens vikt hämtas från fliken Kroppsmätningar. Belastning, Arbetspuls samt Beräknad maxpuls hämtas från fliken Konditionstest. Kön hämtas från sidan med deltagarens kontaktinfo.

   
I den mittersta rutan, Information anges vilken syreupptagning vald belastning kräver. Värdet är hämtat från Tabellhäftet till NYA Konditionstest på cykel.


I rutan längst ned till höger, Beräkningsmodell, väljer du den mest rättvisande metoden för att beräkna deltagarens maximala syreupptagning samt Testvärde; Åstrand eller Borg PRE skalan®.


VAL AV BERÄKNINGSSÄTT; ÅSTRAND ELLER BORG RPE SKALAN®


Beräkningen av deltagarens maximala syreupptagning samt Testvärde görs automatiskt utifrån Åstrand. Om du bedömer den maximala syreupptagningen som beräknats utifrån Åstrand som rättvisande och de mörkblå markeringarna i stapeln för gradering av Upplevd ansträngning – Arbetspuls ligger på samma nivå kan du direkt gå vidare till nästa flik Beräkningar. 

Om du däremot bedömer den maximala syreupptagningen som oväntat hög eller låg, samtidigt som nivån mellan Upplevd ansträngning och Arbetspuls skiljer minst två steg, som i ex här till höger (pil 1), kan du istället klicka i radioknappen för Borg RPE skalan® i Beräkningssätt (pil 2) för att visa, och använda, Borg RPE skalan® för att beräkna deltagarens konditionsvärden. När du klickar Borg RPE som beräkningssätt visas nya staplar för maximal syreupptagning och testvärde till höger staplarna för Åstrand.

 
En ev nivåskillnad i graderingsstapeln Upplevd ansträngning – Arbetspuls kan tolkas som en maxpulsavvikelse och i dessa fall ger troligtvis Borg RPE skalan® mer rättvisande syreupptagningsförmåga än Åstrand.


Det är dock viktigt att du som Hälsoprofilbedömare/testledare inte stirrar blint på graderingsstapeln utan också använder din egen bedömning. När det skiljer två steg eller mer mellan Upplevd ansträngning och Arbetspuls ska det ringa en klocka att detta resultat kan vara missvisande. Men det innebär INTE att du alltid ska välja Borg RPE som beräkningssätt. Borg RPE beräkningssätt utgår från att deltagaren skattar sin ansträngning korrekt, vilket inte är helt enkelt. Så en bra fråga som du kan ställa dig själv som Hälsoprofilbedömare/Testledare är: Håller jag med om deltagarens grad av ansträngning? Det kan vara så att deltagaren har skattat sig fel på Borg RPE skalan så att skillnaden mellan ansträngning och arbetspuls egentligen inte existerar. Om du anser att din deltagare får ett rättvisande värde med Åstrand som beräkningssätt så ska du behålla Åstrand som beräkningssätt oavsett att det skiljer två steg eller mer på graderingsskalan Upplevd ansträngning – Arbetspuls.


Efter du valt beräkningssätt; Åstrand eller Borg RPE skalan®, gå vidare till nästa flik Beräkningar.