Den 1 juli 2018 slopades skattefriheten och den som får fri hälso- och sjukvård ska i princip beskattas för förmånen. 

 

Gällande företagshälsa, förebyggande behandling eller rehabilitering som en arbetsgivare tillhandahåller sina anställda, skall det inte tas upp till beskattning om förmånen tillhandahålls av arbetsgivaren som ett led i det arbetsmiljöarbete som arbetsmiljölagen kräver. 

 

Tjänster (exempelvis hälsoundersökningar) som ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete och som är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete utgör företagshälsa. När arbetsgivaren bekostar sådan undersökning är förmånen skattefri. Detsamma gäller övriga besök hos företagshälsan som den anställda gör som ett led i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

 

Arbetsgivaren ska:

  • Ha en uppdaterad plan för arbetsmiljöarbetet.
  • Upprätta en arbetsmiljömålsättning i samarbete med företagshälsan.
  • Använda grupprapporter från utförda tjänster/kartläggningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Företagshälsan ska:

  • Använda tjänster/kartläggningar som är anpassade till aktuella arbetsmiljörisker.
  • Presentera grupprapporter med resultat av utförda tjänster/kartläggningar och förslag på uppföljande insatser/åtgärder för arbetsgivaren.
  • Säkerställa att grupprapporterna används som ett underlag i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete.

 

Nedan är ett utdrag från Skatteverkets ställningstagande dnr 202 340340-18/111: Förmån av hälso- och sjukvård | Rättslig vägledning | Skatteverket. Se punkt 4.7: Skattefri företagshälsovård.

 

"Om en arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att förebygga att den anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall, kan arbetsgivaren anlita företagshälsovården eller annan oberoende expertresurs. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att medverka till att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Hälsoundersökningar som ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete och som är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete utgör företagshälsovård. När arbetsgivaren bekostar sådan undersökning är förmånen skattefri. Detsamma gäller övriga besök hos företagshälsovården som den anställda gör som ett led i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Övriga hälsoundersökningar och annan hälso- och sjukvård som arbetsgivaren tillhandahåller sina anställda via företagshälsovården eller via en annan aktör men som inte är ett led i arbetet med att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen är en skattepliktig förmån."

 

Nedan finns rättslig vägledning gällande företagshälsovård från Skatteverket och exempel på skattefria respektive skattepliktiga hälsoundersökningar:

Hälso- och sjukvård | Rättslig vägledning | Skatteverket


Se även bild 20 i bifogad PowerPoint.