Vi får ibland frågor kring förmånsbeskattning och avdragsrätt avseende företagshälsans tjänster, följande är HPI:s tolkning som kommuniceras:


”Per den 1 juli 2018 har skattefriheten slopats och den som får fri hälso- och sjukvård ska i princip beskattas för förmånen. Gällande företagshälsa, förebyggande behandling eller rehabilitering som en arbetsgivare tillhandahåller sina anställda, skall det inte tas upp till beskattning om förmånen tillhandahålls av arbetsgivaren som ett led i det arbetsmiljöarbete som arbetsmiljölagen kräver. Tjänster (exempelvis hälsoundersökningar) som ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete och som är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete utgör företagshälsa. När arbetsgivaren bekostar sådan undersökning är förmånen skattefri. Detsamma gäller övriga besök hos företagshälsan som den anställda gör som ett led i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. HPI:s tjänsteutbud är att betrakta som icke skattepliktig förmån och kostnaden är avdragsgill för kund. Tjänsterna ingår som en del i kundens arbetsmiljöarbete och anpassas till arbetsmiljörisker som den kundanställde utsätts för i sitt arbete.”


Kom ihåg! Som arbetsgivare är det viktigt att ha en uppdaterad plan för arbetsmiljöarbetet och en, i samarbete med företagshälsan, upprättad arbetsmiljömålsättning.


Om ni som företagshälsa presenterar en rapport, på grupp- och organisationsnivå, med förslag till åtgärd/handlingsplan och arbetsgivaren sedan använder underlaget i sitt strategiska arbetsmiljöarbete krävs ingen förmånsbeskattning.


Nedan är ett utdrag från Skatteverkets ställningstagande dnr 202 340340-18/111: Förmån av hälso- och sjukvård | Rättslig vägledning | Skatteverket. Se punkt 4.7: Skattefri företagshälsovård.


"Om en arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att förebygga att den anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall, kan arbetsgivaren anlita företagshälsovården eller annan oberoende expertresurs. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att medverka till att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Hälsoundersökningar som ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete och som är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete utgör företagshälsovård. När arbetsgivaren bekostar sådan undersökning är förmånen skattefri. Detsamma gäller övriga besök hos företagshälsovården som den anställda gör som ett led i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.
Övriga hälsoundersökningar och annan hälso- och sjukvård som arbetsgivaren tillhandahåller sina anställda via företagshälsovården eller via en annan aktör men som inte är ett led i arbetet med att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen är en skattepliktig förmån."
Se även bild 22 i bifogad PowerPoint.