Om ni som företagshälsa tar ut en rapport med förslag till åtgärd/handlingsplan till arbetsgivaren, och arbetsgivaren sedan använder underlaget i sitt strategiska arbetsmiljöarbete krävs ingen förmånsbeskattning.


Nedan är ett utdrag från Skatteverkets ställningstagande dnr 202 340340-18/111: Förmån av hälso- och sjukvård | Rättslig vägledning | Skatteverket. Se punkt 4.7: Skattefri företagshälsovård.


"Om en arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att förebygga att den anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall, kan arbetsgivaren anlita företagshälsovården eller annan oberoende expertresurs. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att medverka till att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Hälsoundersökningar som ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete och som är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete utgör företagshälsovård. När arbetsgivaren bekostar sådan undersökning är förmånen skattefri. Detsamma gäller övriga besök hos företagshälsovården som den anställda gör som ett led i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.
Övriga hälsoundersökningar och annan hälso- och sjukvård som arbetsgivaren tillhandahåller sina anställda via företagshälsovården eller via en annan aktör men som inte är ett led i arbetet med att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen är en skattepliktig förmån."
Se även bild 22 i bifogad PowerPoint.