Nu kan man alltså få SCORE2 automatiskt presenterat för sig, förutsatt att icke-HDL (non-HDL), rökvanor och blodtryck finns inmatat. Resultatet av SCORE2 presenteras förutom i Plustoo också för individen på hälsokontot och i grupprapporten gällande resultatet på gruppnivå.

 

Skattning av risk är i dag en av hörnstenarna vid förebyggande behandling av hjärtkärlsjukdom. Som utgångspunkt för skattningen säger både svenska och europeiska riktlinjer att man ska använda sig av någon typ av skattningsskala, exempelvis SCORE2. Den sammantagna riskskattningen utgör sedan grunden för när livsstilsinterventioner och läkemedelsbehandlingar bör rekommenderas till varje individ.

 

Jämfört med föregångaren SCORE (systematic coronary risk evaluation) är SCORE2 beräknat utifrån större datamängder där man också inkluderat risken för att insjukna i icke-dödlig stroke och hjärtinfarkt. Moderna behandlingsmetoder har ökat överlevnaden efter sådana allvarliga händelser dramatiskt, vilket är positivt, men målet är ju att förebygga att de ens ska inträffa vilket måste avspeglas i skattningsskalan. Liksom tidigare utgår riskbedömningen från ålder, kön, rökning, systoliskt blodtryck och kolesterolvärde, men med den skillnaden att man nu använder icke-HDL-kolesterol istället för som tidigare totalkolesterol. SCORE2 ska inte användas vid diabetes, då särskilt anpassade riskinstrument rekommenderas.

 

Förändringen har också betydelse för utförande av medicinska kontroller vid rök- och kemdykning och vid klättring med stora nivåskillnader. Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt att det då görs en kardiovaskulär riskbedömning, där det för arbetstagare som har fyllt 40 år ska ingå vedertaget riskvärderingsverktyg i bedömningen, och tilläggsundersökning ska genomföras för individer med förhöjd kardiovaskulär risk. SCORE2 är det verktyg som i olika sammanhang framhållits som det mest lämpliga riskvärderingsverktyget, som då alltså används på ett lite annat sätt än i samband med prevention av hjärtkärlsjukdom.