INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

Kostnadsfri e-learning

Som stöd erbjuder vi tillsammans med Change Collective en kostnadsfri introduktionsutbildning om våld i nära relationer. Här kan du ta del av e-learningen som består av fem filmer med efterföljande frågor. Utbildningen tar ca 45 minuter. Klicka på "Registrera dig" för att komma igång. Utbildningen kan man genomföra enskilt eller i grupp. Vid slutförd utbildning erhålls ett intyg. Tänk på att om ni genomför utbildning i grupp är det endast en person som erhåller ett intyg.

 


Bakgrund

   

Ur ett arbetsgivarperspektiv – att kartlägga medarbetares erfarenheter av våld i nära relationer

Mynak, Arbetsmiljöverket och Jämställdhetsmyndigheten lyfter alla arbetsplatsens roll i arbetet mot våld i nära relationer och vikten av att det inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, inte minst när det blir allt vanligare att arbeta hemifrån och hemmiljön på så sätt också blir arbetsmiljö. Därtill påverkas ofta arbetsprestationen om man utsätts för våld i hemmiljön. Att undersöka medarbetarnas erfarenheter av våld är en del i systematiken. Det kan göras genom att inkludera frågor i samband med en medarbetarenkät. Medarbetarenkäter genomförs anonymt, varför det kan finnas fördelar med att istället vända sig till sin företagshälsa och inkludera frågor om våld i nära relationer i en hälsoundersökning. Man säkerställer då att deltagaren får direkt återkoppling och stöd samt att man också kan få företagshälsans hjälp med preventiva och reaktiva insatser på en organisatorisk nivå.  

 

Företagshälsovården som expertresurs och vårdgivare

Det finns därmed en förväntan på företagshälsan att ha kompetens inom området för att kunna hjälpa till med kartläggning samt handlings- och åtgärdsplaner. I företagshälsans roll som vårdgivare behöver man dessutom sedan 1 november 2022 uppfylla Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSFL-FS 2022:39). I föreskriftens sjunde kapitel framgår vilka skyldigheter hälso- och sjukvården har, bland annat att fastställa rutiner för när och hur personalen ska ställa frågor om våld för att upptäcka våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Enligt de allmänna råden bör vårdgivaren se till att personalen i verksamheten har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård samt har förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet. Föreskriften har sin bakgrund i att man har konstaterat att genom att rutinmässigt ställa frågor om våld visar hälso- och sjukvården att man tycker att det är en viktig del i bedömningen av patientens hälsa. En öppet ställd fråga kan få patienten att reflektera över sin situation för att sedan ta ställning till om och hur man vill förändra den. Själva frågan startar en process. Studier har visat att våldsutsatta mycket sällan berättar spontant att de har utsatts för våld, men de allra flesta har inte något emot att få frågor om detta. På Socialstyrelsens hemsida finns matnyttigt material kring vårdgivares ansvar och arbetssätt.  

 

Inom företagshälsan behöver man alltså ha bedömt i vilka situationer och på vilka sätt man ska uppfylla sina skyldigheter gentemot Socialstyrelsens krav, men också hur man ska vara en kompetent expertresurs för arbetsgivaren.  

 

 

Frågor om våld i nära relationer i Hälsoundersökning i arbetslivet

Innan man inkluderar frågor om våld i nära relationer i en hälsoundersökning måste såväl den aktuella arbetsgivaren som företagshälsan ha gjort en risk- och konsekvensanalys, som innefattar en handlingsplan vad man som arbetsgivare respektive företagshälsa gör när en (kund)medarbetare rapporterar att man utsätts för våld i nära relationer. Vilka stödinsatser vill arbetsgivaren erbjuda? Vilka stödinsatser utanför arbetsplatsen finns inom den aktuella företagshälsan, inom kommunen, hos lokala ideella verksamheter? Vilka kontaktvägar finns? Hur ska man agera om det finns barn i relationen? Det finns olika mallar man kan följa, bland annat en framtagen av Region Kalmar.

 

Frågorna som rör våld i nära relationer i Hälsoundersökning i arbetslivet är hämtade från ett kanadensiskt frågeformulär, som finns översatt till svenska och som använts bland annat vid svenska myndigheter när de kartlagt erfarenheter bland sina medarbetare. Det ursprungliga formuläret innehåller ett 40-tal frågor och blir alltför omfattande att inkludera i sin helhet i hälsoundersökningen. De frågor HPI, i samråd med vår samarbetspartner Change Collective, valt att inkludera handlar dels om att kartlägga erfarenheten att blivit utsatt för våld i nära relation senaste året och hur det i sådana fall påverkat ens arbetssituation, kollegor och chef.   

 

Kompetenskrav för att få använda frågorna om våld i nära relationer

Väljer man till frågor om våld i nära relationer i Hälsoundersökning i arbetslivet måste beställaren garantera att det såväl internt som hos kundverkssamheten finns tillräcklig kompetens för att hantera eventuella positiva svar på dessa frågor. För företagshälsans personal gäller det såväl den som ska möta enskilda deltagare, som personal som ska återrapportera gruppens resultat till kunden. Det ska finnas en intern handlingsplan, som anger hur man ska bemöta en våldsutsatt, vad man kan erbjuda för stöd, hur tystnadsplikt/sekretess och orosanmälan ska hanteras och hur och när man ska återrapportera till kundföretaget.

 

Kostnadsfri e-learning

Som stöd erbjuder vi tillsammans med Change Collective en kostnadsfri introduktionsutbildning om våld i nära relationer. Det finns också webbutbildningar för vårdgivare på Socialstyrelsens hemsida. För arbetsgivare finns webbutbildningar från Jämställdhetsmyndigheten, som ju är bra om man även som företagshälsa tagit del av.  

Här kan du ta del av e-learningen som består av fem filmer med efterföljande frågor. Utbildningen tar ca 45 minuter. Klicka på "Registrera dig" för att komma igång. Utbildningen kan man genomföra enskilt eller i grupp. Vid slutförd utbildning erhålls ett intyg. Tänk på att om ni genomför utbildning i grupp är det endast en person som erhåller ett intyg.

 

 

Sammanfattning

Arbetsgivare har både myndighetskrav på sig och ett egenintresse av att hantera våld i nära relationer som en del i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

 

Som företagshälsa bör man kunna stötta arbetsgivarna i det arbetet.

 

Som vårdgivare har en företagshälsa en lagstadgad skyldighet att ta fram rutiner för hur man praktiskt ska arbeta för att identifiera våld i nära relationer och också en handlingsplan för vad som sedan ska hända.

 

HPI har inkluderat frågor om våld i nära relationer som frågekategori i Hälsoundersökning i arbetslivet.  

 

För att få inkludera frågorna om våld i nära relationer i en hälsoundersökning måste företagshälsan intyga att det finns en beredskap såväl internt som hos arbetsgivaren att kunna hantera positiva utfall.  

 

 

 

Mer att läsa

Jämställdhetsmyndighetens hemsida finns mycket matnyttig information kring arbetsplatsens roll i arbetet mot våld i nära relationer. Där finns bland annat en folder och webbkurser som riktar sig till chefer och kollegor. 

 

På Socialstyrelsens hemsida man bland annat läsa om:  


Även Nationellt centrum för kvinnofrid erbjuder kostnadsfria webbkurser i ämnet.