INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Syfte

Syftet med föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:3 är enligt att minska risken för ohälsa relaterad till arbetet genom medicinska kontroller som

 1. visar om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete,
 2. ger möjlighet att tidigt upptäcka tecken på ohälsa som beror på expone­ring, och
 3. ger underlag för åtgärder på arbetsplatsen.


Som stöd för företagshälsan att utföra en medicinsk kontroll som lever upp till syftet innehåller HPI:s tjänst en hälsodeklaration (för att undersöka deltagarens bild av sitt hälsotillstånd, aktuella besvär och sin arbetsmiljö), stöd för den kliniska undersökningen samt automatgenererade och redigerbara råd till deltagare och arbetsgivare.


Bakgrund

Rök- eller kemdykare utför arbetsuppgifter i hög värme, tät rök och dålig sikt i oftast okända lokaler. Klädd i rökdykarutrustning ska rökdykaren lyfta och bära tung utrustning på olika underlag, över hinder, i trappor, på stegar med mera. Basutrustningen kan väga mer än 25 kg. Med slangutrustning kan den totala vikten nå upp mot 60 kg. Andningsmasken gör att rökdykaren får tyngre att andas. Att arbeta iklädd full rökdykarutrustning kan minska den fysiska prestationsförmågan med upp till 20 %. 

Hälsokrav och hälsorisker

I arbete som rök- eller kemdykare ingår krav på att 

 • klara av hårt fysiskt arbete i extrema miljöer 
 • kunna arbeta lugnt och metodiskt 
 • kunna föra en fullgod kommunikation med sina arbetskamrater 
 • kunna fatta adekvata och genomtänkta beslut 
 • kunna återhämta sig fysiskt och psykiskt efter exceptionella händelser 
 • undsätta andra rök- och kemdykare när behov uppstår. Sammanställning av föreskrift och vägledning

Föreskrifter om anordnandet av medicinska kontroller ur AFS 2019:3

 

Föreskrifter om återkoppling från medicinska kontroller


Föreskrifter om när medicinska kontroller ska göras 

74 § Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för arbetstagare som kommer att sysselsättas eller syssel­sätts i arbete med rök- eller kemdykning. 

Detta gäller dock inte arbetstagare som endast förväntas utföra insatser som innebär måttlig fysisk ansträngning eller belastning. 


75 § Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänstbarhetsintyg som avses i 74 §, ska anordnas och genomföras 

 1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och 
 2. återkommande med högst 12 månaders mellanrum efter att arbetet har påbörjats, eller tidigare om det framgår av tjänstbarhetsintyget. 


Vägledning för företagshälsan