INNEHÅLLSFÖRTECKNINGSyfte

Syftet med föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:3 är enligt  att minska risken för ohälsa relaterad till arbetet genom medicinska kontroller som

  1. visar om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete,
  2. ger möjlighet att tidigt upptäcka tecken på ohälsa som beror på expone­ring, och
  3. ger underlag för åtgärder på arbetsplatsen.


Som stöd för företagshälsan att utföra en medicinsk kontroll som lever upp till syftet innehåller HPI:s tjänst en hälsodeklaration (för att undersöka deltagarens bild av sitt hälsotillstånd, aktuella besvär och sin arbetsmiljö), stöd för den kliniska undersökningen samt automatgenererade och redigerbara råd till deltagare och arbetsgivare.


Bakgrund

Dykeriarbete är arbete som utförs under vatten. Exempel på arbete är byggnads- och anläggningsarbete, sanering, inspektion.


Eftersom det krävs att man gått en separat utbildning för att vara behörig att genomföra medicinska kontroller skrivs ingen utförlig handledning kring hur man ska tolka hälsodeklarationen.


Hälsodeklarationen följer den hälsodeklaration som tagits fram av EDTC, uppdaterad 16 mars 2021.


Vägledning för företagshälsan