INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Återkoppling av hälsoundersökningen

Ett sätt att hjälpa arbetsgivaren att koppla deltagarnas resultat till det systematiska arbetsmiljöarbetet är att göra en sammanställning på gruppnivå. Jämförelser kan då göras bland arbetsgrupper och följa arbetsgruppers utveckling över tid.

  

Generella principer

Syftet med grupprapporten

Underlätta för arbetsgivaren att:

 • Använda resultaten som framkommer i hälsoundersökningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Rapporten kan och ska redigeras

 • Den automatgenererade grupprapporten är ett underlag att utgå från. 
 • Den kan redigeras och ändras för att passa det aktuella uppdraget och arbetsplatsen. 
 • Man ska inte vara rädd för att ta bort bilder som inte tillför någon användbar information. 
 • Det står er fritt att ändra ordningen på bilderna.

Tystnadsplikt/sekretess

 • Ni som utförare anpassar rapporten så att krav på tystnadsplikt/sekretess uppfylls.
 • Alla deltagare som fyllt i hälsodeklarationen via webben lämnar samtycke till att avidentifierade hälsouppgifter sammanställs till en grupprapport när de svarar på hälsoenkäten. 


Förslag på tillvägagångssätt

 1. Ta fram rapporten i programvaran Plustoo PC.
 2. Kontrollera att urval och antalet deltagare stämmer. 
 3. Ta fram kommentarer i aggregerad form. 
 4. Gå igenom rapporten i teamet (t ex ansvarig för beställningen, de som deltagit i utförandet av hälsoundersökningen samt andra kollegor som har god kännedom om arbetsplatsen och om vilken ambitionsnivå kundverksamheten har).
 5. Gör en översiktlig kvalitetsgranskning rörande sekretess och deltagande.
 6. Gå igenom de kvalitetsindikatorer ni beslutat för hälsoundersökningen (förslag till kvalitetsindikatorer finns i guiden "Genomförande”).
 7. Kom fram till vilka slutsatser man kan dra utifrån resultaten och vilka åtgärder som kan rekommenderas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Koppla gärna åtgärder till arbetsmiljölagstiftningen, exempelvis utifrån begreppen och om åtgärderna MÅSTE, BÖR eller KAN UTVECKLAS YTTERLIGARE. 
 8. Finns möjligheten kan det vara bra att göra en enkel hälsoekonomisk analys.


Grupprapport (Powerpoint)

I nedanstående får du ett exempel på grupprapporten från hälsoundersökningen i sin helhet.