Här ges tips om hur genomförandet av en Hälsoundersökning i arbetslivet kan gå till.


En Hälsoundersökning i arbetslivet kan genomföras på flera olika sätt som en:

 • Hälsoundersökning i ett fysiskt möte
 • Digital screening/kartläggning där medarbetare svarar på frågor


Arbetet med Hälsoundersökning kan läggas upp som en process i fem steg:


 1. Deltagarna besvarar frågorna på Todaytoo
  Deltagarna får en länk till Hälsoundersökning i arbetslivet och loggar in på Todaytoo för att besvara frågorna. Det tar ca 20 min och handlar om levnadsvanor, fysiskt och psykiskt hälsotillstånd, hälsoupplevelse och arbetsmiljö. Alla svar behandlas konfidentiellt.

 2. Mätning och motiverande samtal om nuläge och hälsovision
  I ett individuellt fysiskt möte går företagshälsan och deltagaren tillsammans igenom frågorna och svaren. Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över sina resultat och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Hen blir medveten om att det krävs ett aktivt deltagande och ansvar för att lyckas med såväl livsstilsförändring som förändringar i den egna arbetsmiljön.

 3. Deltagaren får se sitt resultat på sitt hälsokonto
  Deltagarna kan på sitt personliga hälsokonto, Todaytoo, läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv, olika rekommendationer och även jämföra sina resultat och sin livsstil med svenska arbetslivet och tidigare resultat. Hälsokontot vägleder till förändring. Hälsokontot innehåller resultat, gränsvärden, pedagogiska grafer, fördjupningsfrågor och rekommendationer som vägleder deltagaren mot en hälsosammare livsstil och bättre arbetsmiljö.

 4. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren 
  Deltagarnas individuella resultat sammanställs snabbt och enkelt i en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön och ålder. I rapporten framgår vilka områden inom hälsa och arbetsmiljö som har störst behov av att förbättras. Det ger arbetsgivaren möjlighet att styra kommande insatser mer strategiskt.

 5. Upprätta handlingsplan, genomför åtgärder och följ upp resultaten
  Utvärdera efter en tid om insatser kring levnadsvanor och arbetsmiljö har fungerat.