Jämför med annan grupp väljer du när vill jämföra två olika grupper, t.ex. två underorganisationer.

För att öppna statistikmenyn klickar du statistikikonen för den metod som statistikbearbetningen berör.För att göra en statistikbearbetning där du jämför du olika grupper klickar du på ikonen Jämför med annan grupp.


JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA UNDERORGANISATIONER


Välj organisation

När du väljer urvalet Jämför med annan grupp visas två identiska listor med de organisationer som är inmatade i databasen. 


I vårt exempel har vi valt att jämföra underavdelningen Produktion, som vi valt i den vänstra kolumnen, urval (pil 1) med underavdelningen Tjänstemän, som vi valt i den högra kolumnen, jämförelseurval (pil 2). För att få fram underavdelningarna i listan klickar man på +-tecknet till vänster om topporganisationsnamnet


När man gör en jämförelse med en annan grupp är det ALLTID det vänstra urvalet, i vårt fall Produktion, som är det primära urvalet och det ALLTID det högra urvalet, i vårt fall Tjänstemän, som är det jämförande urvalet.


Ange datumintervall

I rutorna Testdatum fr o. m och Testdatum t.o.m. På fliken Testnr/-datum anger du under vilken tidsperiod som profilerna är genomförda (pil 3).Klicka i radioknappen Testnummer inom testdatum i både urvalskolumnen och kolumnen för jämförelseurval (pil 4). Genom att välja Testnummer inom testdatum säkerställer du att samtliga på vald organisation som genomfört en profil den angivna tidsperioden inkluderas i urvalet oavsett hur många profiler de har gjort tidigare.


Säkerställ därefter att Kryssrutan Senaste är i bockad i både urvalskolumnen och kolumnen för jämförelseurval (pil 5).


Förtydliga urvalen på fliken Sidinst.

För att man lättare ska kunna tolka diagrammen vi en statistikbearbetning där man jämför grupper så är det bra om man förtydliga vilket grupp som avser urval respektive jämförelseurval.På Rapporttitel kan du skriva in en övergripande rubrik som skrivs ut på samtliga diagramsidor (pil 4). På Rapportinformation kan du skriva en förklarande text kring vilken grupp som är urval respektive jämförelseurval (pil 5).


Bearbeta statistik

När du har gjort de urvalsinställningar som du önskar göra klickar du på ikonen Bearbeta. Obs! Dubbelklicka ej!


När statistikbearbetningen är färdig kommer du direkt till fliken Resultat där godkända och eventuell underkända deltagare i aktuellt urval listas.


I rutan Information längst till vänster (pil 6) listas information om deltagarna/profilerna som urvalen omfattar. Urval är alltid det urval som man gör först. I detta fall är Urval underavdelningen produktion och Jämförelseurvalet är underavdelningen tjänstemän


Antal profiler godkända = Hur många profiler som statistikbearbetningen omfattar. Eftersom denna statistikbearbetning är en jämförelse mellan två olika grupper så skiljer sig deltagarantalet mellan Urval och Jämförelseurval.


Första profil = Datum för när den första profilen i det definierade urvalen (Urval & Jämförelseurval) genomfördes


Sista profil = Datum för den sista profilen i det definierade urvalen (Urval & Jämförelseurval) genomfördes


Beräknade konditionsvärden = Antal profiler som inkluderar värden från ett konditionstest på cykel (Endast HPB och KPC)


Ej beräknade konditionsvärden = Antal profiler (Endast HPB) som inte inkluderar konditionsvärden för ett konditionstest på cykel, dvs där deltagaren inte har genomfört cykeltestet men resterande data från profilen tas med i statistiken. Det man får tänka på när man gör en jämförelse mellan olika testtillfällen är att det inte behöver vara samma deltagare som avstod från att göra cykeltestet vid båda testtillfällena. I detta fall var det en deltagare som inte genomförde cykeltestet vid tillfälle ett och vid tillfälle två är det tre andra deltagare som inte har cyklat. Detta innebär att det endast är 12 av 18 deltagare som har genomfört cykeltestet vid båda tillfällena och det är deras konditionsvärden som tas med i statistiken.


I rutan Godkända deltagare (pil 7) listas de deltagare som har korrekt inmatade profiler som passar in i det definierade urvalet.


I rutan Underkända deltagare (pil 8) listas de deltagare vars profiler inte är korrekt inmatade