I denna guide får du förslag på hur du kan återkoppla tillsammans med grupprapport.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Återkoppling från den medicinska kontrollen

Enligt föreskriften om medicinska kontroller i arbetslivet ska i beställningen ingå att arbetsgivaren får
återkoppling av bedömning och resultat för varje deltagare, i en form som kan användas för det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsanpassningen, i den mån sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det.

 

Ett sätt att hjälpa arbetsgivaren att koppla deltagarnas resultat till det systematiska arbetsmiljöarbetet är att göra en sammanställning på gruppnivå. Jämförelser kan då göras bland arbetsgrupper och följa arbetsgruppers utveckling över tid.

  

Generella principer

Syftet med grupprapporten

Underlätta för arbetsgivaren att:

 • Leva upp till dokumentationskravet gällande medicinska kontroller
 • Använda resultaten som framkommer i de medicinska kontrollerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Rapporten kan och ska redigeras

 • Den automatgenererade grupprapporten är ett underlag att utgå från. 
 • Den kan redigeras och ändras för att passa det aktuella uppdraget och arbetsplatsen. 
 • Man ska inte vara rädd för att ta bort bilder som inte tillför någon användbar information. 
 • Det står er fritt att ändra ordningen på bilderna.

Tystnadsplikt/sekretess

 • Ni som utförare anpassar rapporten så att krav på tystnadsplikt/sekretess uppfylls.
 • Alla deltagare som fyllt i hälsodeklarationen via webben lämnar samtycke till att avidentifierade hälsouppgifter sammanställs till en grupprapport när de svarar på hälsoenkäten. 


Förslag på tillvägagångssätt

 1. Ta fram rapporten i programvaran Plustoo - se Statistikguider
 2. Kontrollera att urval och antalet deltagare verkar stämma 
 3. Ta fram kommentarer i aggregerad form 
 4. Gå igenom rapporten i teamet (t ex ansvarig för beställningen, de som deltagit i utförandet av den medicinska kontrollen samt andra kollegor som har god kännedom om arbetsplatsen och om vilken ambitionsnivå kundverksamheten har)
 5. Gör en översiktlig kvalitetsgranskning rörande sekretess och deltagande
 6. Gå igenom de kvalitetsindikatorer ni beslutat för medicinska kontroller (förslag till kvalitetsindikatorer finns i guiden "Genomförande”)
 7. Kom fram till vilka slutsatser man kan dra utifrån resultaten och vilka åtgärder som kan rekommenderas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Koppla gärna åtgärder till lagstiftningen, exempelvis utifrån begreppen och om åtgärderna SKA, BÖR eller KAN genomföras. 
 8. Finns möjligheten kan det vara bra att göra en enkel hälsoekonomisk analys.


Urval av diagram

HPI har gjort ett urval av vilka frågor från hälsodeklarationen som åskådliggörs med ett diagram. 

Syftet med frågorna i hälsodeklarationen är främst att underlätta anamnesen och den individuella bedömningen. All information i hälsodeklarationen är inte värdeskapande ur arbetsgivarens perspektiv. 

I grupprapporten redovisas så långt det är möjligt svar på frågor om: 

 • exponeringar i den aktuella arbetsmiljön. 
 • hälsotillstånd/riskfaktorer, som kan användas som relativt specifik markör för exponering för den aktuella arbetsmiljörisken (t ex förekomst av köldkänslighet eller vita fingrar vid vibrationer)
 • hälsotillståndet/riskfaktorer, som kan påverkas/förebyggas av arbetsgivaren 


Guide för att förmedla resultat från medicinsk kontroll vid hand- & armvibrationer i arbetslivet

Denna guide ger råd om hur man förmedlar resultat från medicinsk kontroll vid hand- & armvibrationer.

Råden berör dels muntlig och skriftlig rapportering till arbetstagare, dels rapportering och dialog med arbetsgivare rörande enskild individ och rörande arbetsgrupp. Viktigt för meningsfull förmedling av resultat är förberedelse i form av information och avtal innan medicinsk kontroll genomförs. Syftet med guiden är att återkoppling av resultat från medicinsk kontroll är till nytta för arbetstagaren och ger arbetsgivaren stöd i det förebyggande arbetet.

Guide för att förmedla resultat från medicinsk kontroll vid hand- & armvibrationer i arbetslivet 2024-05-08; s1-10 (Afa dnr 220207).