INNEHÅLLSFÖRTECKNINGVad undersökningen ska innehålla

Enligt 2019:3, bilaga 2  

Medicinsk kontroll vid handintensivt arbete kan utföras, förutom av leg läkare, också av leg fysioterapeuter, leg naprapater och leg kiropraktorer. 

Undersökning 

A. Vid undersökningen ska uppgifter inhämtas om: 

 1. tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, 
 2. tidigare och nuvarande sjukdomar, och 
 3. besvär som kan vara relaterade till handintensivt arbete och deras 
  1. debut, 
  2. frekvens, 
  3. allvarlighetsgrad, 
  4. utbredning, och 
  5. relation till exponering.

 

B. Om arbetstagaren beskriver besvär, som kan misstänkas vara relaterade till handintensivt arbete, ska: 

 1. en klinisk undersökning genomföras i syfte att identifiera besvär och funktionsnedsättningar i
 1. händer, 
 2. armar, 
 3. skuldror, eller 
 4. nacke, och

2. en bedömning göras avseende sambandet mellan besvären och arbetsta­garens aktuella arbetsförhållanden.

  

Förutsättningar för en bra medicinsk kontroll

För att utföra medicinska kontroller vid handintensivt arbete, står i föreskriften att den som utför kontrollerna bör ha god kunskap om: 

 1. vad arbetsmiljöarbete innebär, 
 2. om arbetstagarens exponering och arbetsförhållanden, och 
 3. klinisk kompetens att undersöka och utreda relaterade besvär.

För att kunna uppfylla de första två kraven kan man som utförare ställa krav på att få information om den aktuella arbetsplatsen och helst har fått besöka den, för att skapa sig en uppfattning om hur den aktuella fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön är beskaffad och arbetsgivarens mognadsgrad i arbetsmiljöarbetet. Det görs helst tillsammans med ett team med exempelvis företagsläkare, fysioterapeut, ergonom, företagssköterska och arbetsmiljöingenjör.

Föreskriften säger också att den medicinska kontrollen ska innefatta en sambandsbedömning ”I en beställning av medicinska kontroller ska ingå att den som utför den medicinska kontrollen ska bedöma om det i kontrollen framkommer teck­en på samband mellan ohälsa – generellt eller individuellt – och faktorer i ar­betsmiljön, och om möjligt föreslå åtgärder.” (13 § FS 2019:3). För att göra en sådan bedömning av sambandet krävs att man har en del kunskap kring handintensivt arbete och dess skadeverkningar.

 

Checklista - Besök utförare

 

Genomförande i Plustoo

Som utförare arbetar du i både plustoo PC och plustoo.com
- Plustoo PC där värden matas in från undersökningen och sammanställning från hälsodeklarationen presenteras och gruppstatisk

- Plustoo.com får du som utförare sammanfattningen presenterad och kan utfärda utlåtande och ladda upp deltagarens utlåtande till dennes hälsokonto.


Sållning (screening) av vilka som ska genomgå klinisk undersökning via hälsodeklaration

Tjänsten är upplagd på så sätt att hälsodeklarationen svarar på frågan A. och 1-3 ovan. 

Utifrån det bestäms sedan om klinisk undersökning är obligatorisk (om man uppgivit några besvär), eller inte (inga besvär har uppgivits). 

Utifrån hälsodeklarationen kan sedan en lista tas ut på vilka personer som uppgivit besvär och som ska genomgå klinisk undersökning (vilket givetvis alla kan erbjudas vilket kan vara lämpligt, t ex om man använder sig av MEBA som metodik).

 

Se guide Skapa lista deltagare för klinisk undersökning.


Om sammanfattningen på Plustoo.com

Information i Hälsodeklarationen

Hälsodeklarationens syfte är att underlätta vid anamnesupptagandet, så att inte någon viktig del missas och följer föreskriften. 

Deltagaren får i lugn och ro svara på frågor genom den digitala hälsodeklarationen, vilket blir ett bra sätt att förbereda sig inför den medicinska kontrollen. Man har haft tid att kontrollera årtal och tidigare exponeringar och undersökningar. 

Det finns inget sätt att garantera att de svar deltagaren ger, varken i hälsodeklarationen eller i samtalet är korrekta, en namnunderskrift gör egentligen ingen juridisk skillnad. Det är upp till deltagaren att välja vilka svar man ger angående sin hälso- och arbetssituation. Vissa saker kan objektivt verifieras genom mätningar och undersökningar, men inte allt. 

Det är en viktig uppgift att på ett pedagogiskt sätt få deltagaren att förstå att syftet med den medicinska kontrollen är att värna deltagarens och dess kollegors hälsa och säkerhet är en viktig uppgift för utföraren.  


I Hälsodeklarationens inledning syns deltagarens svar på hur denne ser på sin exponering hos nuvarande och tidigare arbetsgivare.

Här är det ju viktigt att notera om man kanske har också tidigare arbetsuppgifter som behöver efterfrågas lite noggrannare för att kunna göra en bra sambandsbedömning. I den här delen är det inga svar som rödmarkerats, vilket ju inte betyder att tidigare exponeringar inte är viktigt. Att deltagaren tidigare arbetat med kassaarbete och paketering tidigare är ju ytterst relevant naturligtvis, men kommentarrutor blir normalt inte rödmarkerade.

 

I nästa del har deltagaren svarat på hur den aktuella exponeringen ser ut. Här färgmarkeras exponeringen utifrån hur stor den är som röd (4 tim/arbetsdag eller mer), gul (Mindre än 4 tim/arbetsdag) eller grå (Inte alls/i mycket liten omfattning):

Om en deltagare uppger att det finns arbetsuppgifter som kräver 4 timmars handintensivt arbete, eller mer, behöver arbetsgivaren få återkoppling om att dessa arbetsuppgifter så långt som möjligt behöver ändras, vilket arbetsgivaren vanligtvis redan fått vid riskbedömningen och i planeringsstadiet av medicinska kontroller. Den kliniska undersökningen är ett bra tillfälle att delge deltagaren att de om man utsätts för handintensivt arbete mer än 4 timmar per dag ska man ha möjlighet att variera mellan handintensivt arbete, och andra arbetsuppgifter, som innebär helt andra rörelser, eller ha möjlighet till vila, så att handlederna inte belastas. 

En deltagare som uppger att man inte alls utsätts för handintensivt arbete, eller i mycket liten omfattning, kanske inte omfattas av reglerna för medicinsk kontroll och behöver i sådana fall inte genomgå ny medicinsk kontroll, om inte arbetsuppgifterna ändras. Om arbetet sker under kalla förhållanden kan det öka risken för belastningsskador. Våta förhållanden kan verka nedkylande och därutöver också ha betydelse för t ex handeksem. Om man svarar att man utsätts för vibrationer bör det noteras och anamnesen fördjupas. Vibrationer och handintensivt arbete samexisterar ofta och kan ge likande typer av besvär, varför det är viktigt att göra en samlad bedömning. Man bör ta ställning till om det är aktuellt med medicinska kontroller för vibrationer, vilket då kan göras samtidigt framöver.Om man uppger besvär i a) Nacke, axlar, skuldra eller b) Armbåge, underarm, hand får man också svara på duration/frekvens, intensitet och relation till arbetet. Fördjupande frågor kring utbredning och progress ställs lämpligen under anamnesupptagningen.

Oavsett om man svarar att man har besvär i hand eller inte, får man specifika frågor kring neurologiska symptom i fingrar, för att inte riskera missa några sådana, som deltagaren kanske skulle missa att rapportera.

Sjukdomar

Diabetesneuropati kan ha olika uttryck och vara av olika karaktär t ex diffus sensorisk neuropati (domningar, stickningar, köldkänsla) och tryckpareser (t ex medianuspares som ger karpaltunnelsyndrom) och är därför viktigt att ta i beaktan i sambandsbedömningar och troligen också kan medföra särskild sårbarhet för belastningsskada av den typ som kan uppstå vid handintensivt arbete.

Förekomst av andra sjukdomar rödmarkeras alltid och om det har ev samband får bedömas i det enskilda fallet.Mätningar och undersökningsresultat

Om du som utförare vill dokumentera resultat av den kliniska undersökningen (oavsett metod) görs det i Plustoo PC. Där kan noteras om undersökningen utfördes ”utan anmärkning”, eller om fynd gjordes. Du kan också fylla i en kommentar, t ex ”supraspinatustendinit”, ”lateral epikondylit” osv.

Den här funktionen kan du använda dig av om du relativt enkelt vill kunna ta ut statisk till arbetsgivaren hur många som har ”anmärkning” vid klinisk undersökning och att visa en sammanställning av kommentarerna få en beskrivning av vilka dessa kan vara.  

I Plustoo får du en grafisk bild och kan då redovisa t ex ”Vid klinisk undersökning var det 15% där man inte hittade någon tydlig nedsättning. Hos övriga 85% gjordes kliniska fynd”

Du kan också manuellt räkna ut hur många som har respektive diagnos om man skrivit det i kommentarrutan, t ex ”Av de 85% som undersöktes hade 20% tecken till inklämning av muskelsena i axeln och 10% påverkan på muskelfästen på armbågsnivå. Resterande deltagare hade mer ospecifika besvär vid den kliniska undersökningen.” Detta får i dagsläget alltså tyvärr räknas ut delvis manuellt, men underlättas av att alla kommentarer sammanställs i en lista.

Om du använder mallen för återkoppling, som finns i guiden från Sveriges företagshälsor blir det då lättare att fylla i sambandsbedömningen:


Intervall medicinska kontroller

NÄR SKA DEN MEDICINSKA KONTROLLEN GÖRAS?

Vid handintensivt arbete, som bedömts innebära en risk, ska medicinsk kontroll anordnas av arbetsgivaren senast efter tre års arbete, och sedan var tredje år så länge arbetet pågår. 

Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare upplever nytillkomna besvär som kan vara relaterade till handintensivt arbete, ska en medicinsk kontroll anordnas inom en månad.