INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Genomförande medicinsk kontroll

Vad besöket ska innehålla och hur ansvarsuppgifter fördelas beslutas av medicinskt ansvarig på respektive företagshälsa. Nedanstående är förslag på vad som kan ingå och hur arbetsuppgifterna kan fördelas. Längst ned på sidan finns ett Word-dokument att anpassa till de rutiner som gäller just hos er.

Vid ankomst

Besök företagssköterska

Besök företagsläkare

  

Grupprapport - Statistik


Om utredning av en undersökt deltagare visat tecken på vibrationsskada, eller om grupprapporten visar att många har besvär, bör arbetsplatsen följas upp av arbetsmiljöingenjör med vibrationsmätning och rådgivning utifrån åtgärdstrappan.


  • Revidera befintlig riskbedömning 
  • Revidera åtgärder som vidtagits för att eliminera eller minska riskerna och i samband  
  • Erbjuda medicinsk kontroll till övriga arbetstagare som exponerats på ett liknande sätt

Efter besöketTidsåtgång

Det brukar vara ett bra upplägg att den medicinska kontrollen ses som en screeningundersökning. Som ett minimum rekommenderas 30 min hos företagssköterskan samt 30 min hos företagsläkaren. Under så kort tid hinner man inte åstadkomma ett fördjupat samtal, utan bara en kort rådgivning. Vid behov bokas sedan ett fördjupande läkarbesök och provtagning (var noga med att avtala om det i uppdragsdialogen). Därtill rekommenderas att det också avsätts tid i teamet för grupprapporten, som är ett bra tillfälle att ge välgrundad återkoppling med relevanta åtgärdsförslag till arbetsgivaren.


Hälsoekonomi

Arbetsmiljöverket kan inte döma ut sanktionsavgift om man underlåtit att göra ”vibrationskontroller”, men om det framkommer vid inspektion eller i andra sammanhang, kan AV anmoda arbetsgivaren att åtgärda bristen. Viktigt att påpeka för arbetsgivaren att denne ekonomiskt sett ändå har mycket att vinna på att medarbetarna undviker att utveckla ohälsa. Vad gäller vibrations-exponerat arbete är risken att man inte kan behålla medarbetare i arbete, utan måste nyrekrytera och lära upp nya medarbetare, utöver lidandet för den enskilde och den ”badwill” som kommer med det. Har man en arbetsplats där många utsätts för vibrationer kan man nästan räkna med att någon förr eller senare kommer utveckla vibrationsrelaterade besvär och skapa en handlingsplan utifrån det. Vad gäller vibrationsskador finns många samverkande faktorer, såsom bruk av nikotin och alkohol samt belastningsergonomi, där arbetsgivaren har stor möjlighet att påverka i positiv riktning.


Kvalitetsindikatorer på utförande av tjänsten (förslag)

Hölls en uppdragsdialog med arbetsgivaren? - JA/NEJ

Har arbetsgivaren gjort en riskbedömning med god kvalitet? - JA/NEJ

Hur stor andel av de inbjudna deltog i medicinska kontrollen (tackade ja?) - ANDEL

Hur stor andel har en diagnos, exponeringskod och sambands bedömning? - ANDEL

Har återkoppling givits till arbetsgivaren att användas i SAM? - JA/NEJ


Källor och referenser

Arbetsmiljöverkets föreskrift Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) samt vägledning till dem som utför medicinska kontroller. 2018.

Arbetsmiljöverkets hemsida och broschyr Minska vibrationerna i jobbet. 2018

Internet medicin Vibrationsskador i hand och arm

FHV-metodik Vägledningar och guider vid medicinsk kontroll Vibrationer.

Arbetssjukdom – skadlig inverkan – samband med arbete. Arbete och hälsa nr 2002:15. Kapitel 9 (sid 245) Arbete med handhållna vibrerande maskiner och skadlig exponering av Thor Nilsson


Bilaga Checklista genomförande