INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Genomförande medicinsk kontroll 

Vad besöket ska innehålla och hur ansvarsuppgifter fördelas beslutas av medicinskt ansvarig på respektive företagshälsa. Nedanstående checklistor är endast förslag på vad som kan ingå och hur arbetsuppgifterna kan fördelas. Längst ned på sidan finns ett Word-dokument att anpassa till de rutiner som gäller just hos er.  

  

Checklistor 

Vid ankomst

Besök företagssköterska

Besök företagsläkare

  Efter besöketTidsåtgång

Det brukar vara ett bra upplägg att den medicinska kontrollen ses som en screeningundersökning. Som ett minimum rekommenderas 30 min hos företagssköterskan samt 30 min hos företagsläkaren. Under så kort tid hinner man inte åstadkomma ett fördjupat samtal, utan bara en kort rådgivning. Vid behov bokas sedan ett fördjupande läkarbesök och provtagning (var noga med att avtala om det i uppdragsdialogen). Därtill rekommenderas att det också avsätts tid i teamet för grupprapporten, som är ett bra tillfälle att ge välgrundad återkoppling med relevanta åtgärdsförslag till arbetsgivaren.

  

Kvalitetsindikatorer

Förslag kvalitetsindikatorer på utförande av tjänsten som helhet.

 
Hölls en uppdragsdialog med arbetsgivaren? - JA/NEJ
Har arbetsgivaren gjort en riskbedömning med god kvalitet? - JA/NEJ

Hur stor andel av de inbjudna deltog i medicinska kontrollen (tackade ja?) - ANDEL

Hur stor andel har en diagnos, exponeringskod och sambands bedömning? - ANDEL

Har återkoppling givits till arbetsgivaren att användas i SAM? - JA/NEJ


 

Bilaga Checklista genomförande