Förslag på utgångspunkter i dialogen med kund vid planering av medicinska kontroller avseende:
Uppstart och planering

 • Efterhör arbetsgivarens eventuella tidigare erfarenheter från medicinska kontroller. 
 • Efterhör arbetsgivarens syfte med kontrollen. 
 • Beskriv föreskriftens syfte med medicinska kontroller, i förhållande till deltagaren (förhindra ohälsa och hitta tidiga tecken på sådan) respektive arbetsgivaren (som uppföljande kontroll att exponeringens inte är så hög att skador uppkommer). Diskutera hur eventuella andra syften arbetsgivaren tagit upp kan uppfyllas. 
 • Beskriv att för att de medicinska kontrollerna ska kunna göras med god kvalitet kräver föreskriften att företagshälsan ska ha god uppfattning om arbetsuppgifter och arbetsplatsen, varför ett arbetsplatsbesök brukar vara lämpligt. 
 • Eftersök hur riskbedömningen gjorts. Riskbedömningen ska innehålla en uppskattning av den dagliga vibrationsexponeringsdosen och den ska utföras av en sakkunnig person. 
 • Eftersök om medarbetarna fått information och utbildning om riskerna enligt regelverket.  
 • Informera arbetsgivarens om dennes skyldigheter gällande anordnande och hur ni som expertresurs bistår i det (att beställning av tjänsten ska innefatta en sambandsbedömning på individnivå samt återkoppling till arbetsmiljöarbetet, se Bilaga 1). 
 • Beskriv vad som ingår i den medicinska kontrollen och att om någon visar sig ha besvär kommer den kallas för en fördjupad läkarundersökning och eventuellt andra undersökningar. 
 • Beskriv att individen kan få råd t ex förändringar i hur man arbetar med olika verktyg och hur länge, men också levnadsvanor t ex tobak. Efterhör huruvida arbetsgivaren har intresse att stötta i beteendeförändring t ex att sluta snusa och röka. Se också under rubriken Hälsoekonomi nedan.
 • Beskriv syftet med gruppstatistik (dokumentation) och att för att den ska bli rätt behöver man göra organisationsträdet rätt från början. 
 • Beskriv vilka råd som kan komma att ges till arbetsgivaren efter kontrollen (t ex att man sett förbättringspotential i maskinparken) och att det är en obligatorisk skyldighet för företagshälsan att ge det, enligt föreskriften.
 • Beskriv hälsokonto och arbetsgivarkonto. 


Planering och administration

 • Lägg upp projekt
 • Planera hur grupprapporten ska vara uppbyggd – Toppnivå eller uppdelning i avdelningar etc.
 • Beställ anpassad enkätlänk
 • Planera prissättning, tidsåtgång och bokningar utifrån det aktuella syftet.
 • Planera vilken läkare som ska genomföra kontrollerna och förutsättningarna för denne att känna till deltagarnas arbetsförhållanden (se nedan).
 • Besluta om uppföljning (när nästa uppdrag rekommenderas)
 • Ge gärna deltagaren en kallelse med tid 5-10 minuter innan själva bokningen, så att lite tid finns att svara på hälsodeklarationen vid ankomst, om man glömt fylla i den innan.


Bilaga 1: Sammanställning av föreskrift och vägledning


Föreskrifter om anordnandet av medicinska kontroller ur AFS 2019:3


Föreskrifter om återkoppling från medicinska kontroller


Föreskrifter om när medicinsk kontroll för vibrationer ska anordnas

Vibrationer 

23 § Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för vibrationer om exponeringen 

1. överstiger insatsvärdet för hand- och armvibrationer enligt Arbetsmiljö­verkets föreskrifter om vibrationer, 

 1. sker på sådant sätt att misstanke finns om att exponeringen kan orsaka ohälsa, eller 
 2. orsakat vibrationsskador, eller gett misstanke om vibrationsskador, hos en annan arbetstagare, som har exponerats på ett liknande sätt. 

24 § Den medicinska kontrollen som avses i 23 § ska anordnas och genom­föras 

1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, 

 1. återkommande med högst 3 års mellanrum efter att arbetet har påbörjats, och 
 2. inom 1 månad, efter att arbetsgivaren fått kännedom om att en arbetsta­gare visar tecken på nytillkommen, eller förvärrad, vibrationsskada. 

 

Om arbetstagaren redan har genomgått en medicinsk kontroll enligt 23 § inom 12 månader före arbetets början, behöver arbetsgivaren inte anordna en ny medicinsk kontroll innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet. 

25 § När en medicinsk kontroll ska anordnas enligt 23 §, ska arbetsgivaren följa 10 § och se till att den medicinska kontrollen 

1. genomförs enligt bilaga 1 punkterna 2-3, 

2. genomförs för var och en av de arbetstagare som omfattas av 23 § och som tackat ja till att delta i den medicinska kontrollen, och 

3. utförs av en läkare med kompetens enligt bilaga 1 punkt 1.

Föreskrifter om vem som får utföra undersökningen och hur den ska gå till (AFS 2019:3, bilaga 1)

Vibrationer

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen

1. Den som utför en medicinsk kontroll med avseende på vibrationer ska vara

legitimerad läkare och ha

1. goda kunskaper om vad arbetsmiljöarbete innebär,

2. god kännedom om arbetstagarens exponering och arbetsförhållanden,

och

3. klinisk kompetens att undersöka och utreda vibrationsrelaterade besvär.

Läkarundersökning

2. Vid läkarundersökningen ska

1. uppgifter inhämtas om

a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, med särskild inriktning på

exponering för vibrationer och stötar,

b) tidigare och nuvarande sjukdomar,

c) läkemedelsanvändning och tobaksbruk,

d) tidigare och nuvarande besvär som är eller kan vara vibrationsrelaterade

och deras

i. debut,

ii. frekvens,

iii. allvarlighetsgrad,

iv. utbredning, och

v. relation till exponering,

2. klinisk undersökning genomföras av händer, armar, skuldror och nacke

med avseende på

a) muskuloskeletala besvär,

b) besvär relaterade till eventuella skador på

i. kärl,

ii. nerver, och

iii. hud,

3. i övrigt ingå vad som kan behövas för att bedöma om arbetstagaren löper

risk för ohälsa i samband med arbete där vibrationer förekommer, och

4. en bedömning göras avseende sambandet mellan eventuella besvär och

arbetstagarens aktuella arbetssituation.

 

3. Om de 2 första läkarundersökningarna inte visar tecken på vibrations­skada, kan varannan undersökning ersättas med 

 1. en enklare undersökning, eller 
 2. ett frågeformulär avsett för screening av vibrationsskada. 

 

Om det i dessa framkommer tecken på vibrationsskada, ska arbetstagaren inom 3 månader genomgå läkarundersökning enligt punkt 2.


Samt ur AV:s vägledning för utförare