INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Syfte

Syftet med föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:3 är enligt att minska risken för ohälsa relaterad till arbetet genom medicinska kontroller som

 1. visar om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete,
 2. ger möjlighet att tidigt upptäcka tecken på ohälsa som beror på expone­ring, och
 3. ger underlag för åtgärder på arbetsplatsen.

Som stöd för företagshälsan att utföra en medicinsk kontroll som lever upp till syftet innehåller HPI:s tjänst en hälsodeklaration (för att undersöka deltagarens bild av sitt hälsotillstånd, aktuella besvär och sin arbetsmiljö), stöd för den kliniska undersökningen samt automatgenererade och redigerbara råd till deltagare och arbetsgivare.

 

Bakgrund 

Förekomst

Kvarts – kiseldioxid (SiO2) – är ett av de vanligaste mineralen i jordskorpan och ingår i granit, gnejs och sandsten. Det är vid arbeten som orsakar kvartsdamm som kan leda till lungfibros och det som tidigare kallades ”stendammslunga”. 

 

Kvartsdamm bildas vid 

 • brytning/krossning/hantering av sten 
 • bearbetning av betong/tegel/puts/murbruk 
 • gjutning med kvartssand inom stålverk/gjuterier 
 • sandblästring 
 • stenläggning 
 • rivningsarbeten 
 • bearbetning av mark, till exempel tunneldrivning 

 

Upptag i kroppen

Kvarts tas framför allt upp via luftvägarna. Kvartspartiklarna i dammet fastnar i alveolerna och kapslas in i bindväven, vilket på sikt kan leda till fibrosutveckling.


Hälsoeffekter

Dammpartiklars hälsoeffekter bestäms bland annat av dess storlek, beståndsdelar, biotillgänglighet och biobeständighet (biopersistens). Partiklar större än ca 5 μm orsakar ofta irritation i hud, ögon och övre luftvägar, medan partiklar mindre än ca 5 μm kan tränga djupare ner i luftvägarna och deponeras i de minsta luftrören och lungblåsorna. 

 

Kroppens normala reaktioner på främmande material deponerade i lungvävnad är lokal sensorisk nervretning och inflammatorisk reaktion, vilket ger klåda och irritation i slemhinnor.

 

Vid långvarig eller upprepad exponering kan mer bestående reaktioner uppkomma, som bindvävsomvandling i lungvävnad och tumörer. Hur långvarig exponeringen blir bestäms till stor del av fibrernas form och kemiska sammansättning. Flimmerhåren i luftvägsepitelet är viktiga för att avlägsna deponerat damm och fibrer och transportera dessa till svalget där det mesta sväljs. 

Kvarts kan orsaka

 • Lungfibros, så kallad silikos, en progressiv fibrotiserande sjukdom som ger nedsatt lungfunktion och kan fortskrida även efter avbruten exponering.  ”Stendammlunga” var under 1900-talets första del den vanligaste yrkesrelaterade lungsjukdomen i Sverige med 100–150 nyinsjuknade per år i mitten av seklet, för att sedan minska.
 • Lungcancer, där tobaksrökning innebär riskökning, liksom utvecklad silikos.
 • KOL kan initieras, och även förvärras, vid exponering för kvarts.
   

Spirometri

Det är av stor vikt att lungfunktionsundersökningarna utförs standardiserat, av särskilt utbildad personal och med kvalitetskontroll. Detta innebär att en undersökning bör omfatta minst tre upprepade mätningar med mindre än 5 procents avvikelse mellan kurvorna. 

 


Föreskrifter om NÄR medicinska kontroller för fibrosframkallande damm ska göras:
 

(Asbest)

39 § Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller syssel­sätts i 

 

 1. arbete enligt 10 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, när det anges i tillståndet,
 2. arbete enligt 11 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, när det anges i tillståndet, eller om arbetet kan medföra att arbetstagaren exponeras för as­besthaltigt damm mer än 50 timmar per kalenderår, 
 3. arbete enligt 12 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, eller 
 4. annat arbete än som avses i 10-12 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och som medför att arbetstagaren exponeras för asbesthaltigt damm mer än 50 timmar per kalenderår. 

 

(Syntetiska fibrer)
 40 § 
Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller syssel­sätts i arbete, som medför exponering i mer än 50 timmar per kalenderår för sådana 

 1. eldfasta keramiska fibrer, 
 2. specialfibrer, eller 
 3. kristallina fibrer som omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om syntetiska oorganiska fib­rer. 

Detta gäller dock inte i verksamheter där material som innehåller mindre än 5 viktprocent syntetiska oorganiska fibrer hanteras.
 

(Kvarts)
 
41 § Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som, enligt en exponeringsbedömning enligt 7 § andra stycket 4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts – sten­damm i arbetsmiljön, kommer att sysselsättas eller sysselsätts i ett arbete

 1. där halten respirabelt damm av kvarts eller kristobalit i luften uppgår till minst halva gränsvärdet, och 
 2. arbetet pågår under mer än 20 timmar per vecka under sammanlagt minst 3 månader per år. 

42 § Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänstbarhetsintyg som avses i 39, 40 och 41 §§ ska anordnas och genomföras 

 1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och 
 2. återkommande med högst 3 års mellanrum efter att arbetet har påbörjats, eller tidigare om det framgår av tjänstbarhetsintyget. 


Vägledning för företagshälsan