INNEHÅLLSFÖRTECKNINGGenomförande medicinsk kontroll

Vad besöket ska innehålla och hur ansvarsuppgifter fördelas beslutas av medicinskt ansvarig på respektive företagshälsa. Nedanstående checklistor är endast förslag på vad som kan ingå och hur arbetsuppgifterna kan fördelas. Längst ned på sidan finns ett Word-dokument att anpassa till de rutiner som gäller just hos er.  

  

Checklistor

Vid ankomst

Besök företagssköterska

Besök företagsläkare

Efter besöket


Kvalitetsindikatorer

Förslag på kvalitetsindikatorer på utförande av tjänsten som helhet. 

Har arbetsgivaren gjort en riskbedömning med god kvalitet?                                                      JA/NEJ

Hur stor andel av de inbjudna deltog i medicinska kontrollen (tackade ja?)                            ANDEL

Hur stor andel av de undersökta fick tjänstbarhetsintyg utfärdat?                                            ANDEL

Hur stor andel har en diagnos, exponeringskod och sambandsbedömning?                          ANDEL

Har återkoppling givits till arbetsgivaren att användas i SAM?                                                    JA/NEJ


Bilaga Checklista genomförande