INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Syfte

Syftet med föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:3 är enligt att minska risken för ohälsa relaterad till arbetet genom medicinska kontroller som

 1. visar om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete,
 2. ger möjlighet att tidigt upptäcka tecken på ohälsa som beror på expone­ring, och
 3. ger underlag för åtgärder på arbetsplatsen.


Som stöd för företagshälsan att utföra en medicinsk kontroll som lever upp till syftet innehåller HPI:s tjänst en hälsodeklaration (för att undersöka deltagarens bild av sitt hälsotillstånd, aktuella besvär och sin arbetsmiljö), stöd för den kliniska undersökningen samt automatgenererade och redigerbara råd till deltagare och arbetsgivare.Bakgrund

Med klättring menas att arbetstagaren använder både ben och armar för att förflytta sig uppåt. Att klättra långa sträckor är fysiskt påfrestande och belastar hjärta och cirkulationssystem. Klimatfaktorer som kyla, väta och blåst ökar den fysiska påfrestningen.  

Klättring kan t ex ske i   

 • kraftledningsstolpar  
 • vindkraftverk  
 • träd 
 • kranar   

Medicinska kontroller ska utföras för de arbetstagare som klättrar mer än 13 meter från marken, eller upp till marken. Arbetstagaren ska alltid använda adekvat skyddsutrustning vid klättrandet. 


Hälsorisker

Arbete i och kring master, stolpar, kranar och liknande innebär speciella risker för den personal som utför arbetet. En särskild risk utgör det arbete som utförs på hög höjd över omgivande marknivå.   

De mest uppenbara riskerna gäller: 

 • fall från höjd  
 • skador från nedstörtande ismassor, verktyg eller andra föremål,  
 • extrem fysisk belastning med betydande påfrestning på hjärta och andra cirkulationsorgan (förvärras vid kall väderlek och/eller starka vindar) 
 • svårigheter att snabbt undsätta den som råkat ut för olyckshändelser eller insjuknat akut.

 

Sammanställning av föreskrift och vägledning

Föreskrifter om anordnandet av medicinska kontroller ur AFS 2019:3 

 

Föreskrifter om återkoppling från medicinska kontroller

 

Föreskrifter om när medicinska kontroller för Klättring med stor nivåskillnad ska göras 

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller syssel­sätts i arbete, som innebär klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter 

 1. i stolpe, 
 2. på stege, 
 3. i träd, eller 
 4. liknande där risken finns att arbetstagaren faller fritt eller okontrollerat, eller hamnar i en situation där undsättning är försvårad.  

Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänstbarhetsintyg ska anordnas och genomföras 

 1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och 
 2. återkommande med högst 12 månaders mellanrum efter att arbetet har påbörjats, eller tidigare om det krävs i tjänstbarhetsintyget. Vägledning för företagshälsan