INNEHÅLLSFÖRTECKNINGGenomförande medicinsk kontroll 

Vad besöket ska innehålla och hur ansvarsuppgifter fördelas beslutas av medicinskt ansvarig på respektive företagshälsa. Nedanstående är endast förslag på vad som kan ingå och hur arbetsuppgifterna kan fördelas. Längst ned på sidan finns ett Word-dokument att anpassa till de rutiner som gäller just hos er. 

Vid ankomst

Besök utförare

Efter besöket


Företagshälsans guide


Företagshälsans guide för riskbedömning och medicinsk kontroll vid handintensivt arbete


Förslag på kvalitetsindikatorer 

Har arbetsgivaren gjort en riskbedömning med god kvalitet?                                                      JA/NEJ

Hur stor andel av de inbjudna deltog i medicinska kontrollen (tackade ja?)                           ANDEL

Hur stor andel av de undersökta bedömdes ha förhöjd risk för ohälsa?                                   ANDEL

Hur stor andel har en diagnos, exponeringskod och sambandsbedömning?                          ANDEL

Har återkoppling givits till arbetsgivaren att användas i SAM?                                                    JA/NEJ


Bilaga Checklista genomförande MK Handintensivt arbete