INNEHÅLLSFÖRTECKNINGUtförande av metoden

 • För att genomföra MEBA i Plustoo krävs att du genomgått utbildning i MEBA-metoden.
 • För handledning och utförande av själva metoden hänvisas till fhvmetodik.se.
 • Vi utgår därmed ifrån att du är bekant med begreppen ”screeningdel” och ”fullständig undersökning”, hur diagnoser ställs samt hur du kan jämföra med andra yrkesgrupper.
 • MEBA är en bra metod att använda för bedömning vid Handintensivt arbete, men också vid andra fysiskt belastade arbeten, vilket då kan kopplas till AFS 2019:3, § 80.

Guiden som följer gäller alltså hur du kan utföra MEBA i Plustoo. Antigen som metod för medicinsk kontroll vid handintensivt arbete, eller annat belastande arbete.Om MEBA i Plustoo

MEBA genomförs i Plustoo.com förutom statistik till grupprapport som tas ut i Plustoo PC.

  

HPI har lagt in de undersökningsmoment och diagnosutfall som ingår i MEBA-metoden. HPI har också valt att utveckla tillägg, som du väljer om du vill använda dig av, eller inte (samtliga ingår automatiskt i HPI:s tjänst för MEBA, men kan lämnas oifyllda):

 • Möjlighet att ställa bakgrundsfrågor i en hälsodeklaration, som deltagaren kan besvara innan besöket. Ger deltagarens bild av exponeringen och relationen mellan ev besvär och arbetsmiljön (i enlighet med föreskriftens bilaga) samt förbättringsförslag. Här ges också svar på frågor om arbetsförmåga (från MEBA) och återhämtning (ej del av MEBA). I hälsoenkäten har vi också inkluderat frågorna från screeningdelen (svaren ska dock bekräftas och vid behov ändras i samband med besöket).
 • Möjlighet att lägga in organisationsindelning i enkätlänksadmin, du behöver inte hålla dig till förutbestämd mappstruktur för olika dokument och det blir också enklare att jämföra mellan olika grupper i en organisation.
 • Möjlighet för utföraren att dokumentera handgreppstyrka (valfritt, påverkar inte diagnosdelen).
 • Möjlighet för utföraren att lämna kommentar till deltagaren via deltagarens hälsokonto.
 • Möjlighet för utföraren att lämna kommentarer om den enskilda deltagaren till arbetsgivare via utlåtande, med samtycke (endast tillgängligt i tjänsten ”medicinsk kontroll”)
 • Möjlighet att lättare koppla till kundens arbetsmiljöarbete genom att aggregera kommentarer och sammanfatta till grupprapport.
 • Hälsodeklarationen har utformats för att också kunna användas fristående som t ex uppföljning efter genomförda åtgärder, vilket man ju kan vilja göra tidigare än vid nästa medicinska kontroll.


HPI hoppas att genomförandet i Plustoo.com ska underlätta för dig som utförare.
En funktion och detalj som du säkert kommer ha glädje av, är när du genomför undersökning så räcker det att markera positiva fynd och sedan klicka på ”Svara ej fynd på obesvarade undersökningar”.  


MEBA i Plustoo

Nedan ser du navigering i Plustoo.com:


Behörighet

För att genomföra MEBA i Plustoo krävs att du genomgått utbildning i MEBA-metoden. Hur du lägger till din behörighet om du gått utbildningen, se Behörig att utföra MEBA.


Enkätlänksadmin

Under Meny längst upp till vänster i Plustoo.com hittar du beställning och administration av enkätlänkar.I prologen lägger du in bland annat när MEBA genomfördes och dig som utförare, organisationstillhörighet mm.


Om deltagaren besvarat frågor inför MEBA är fälten ifyllda. Annars gör du det tillsammans med deltagaren i rummet. De inledande frågorna i den första rutan ”Sysselsättning, yrke, fysisk arbetssituation är frågor vi ställer i alla våra tjänster, för att kunna göra urval vid rapporter bland annat.

De följande frågorna syftar till att få en bild av vilka arbetsuppgifter som kan orsaka aktuell och tidigare exponering för handintensivt/belastande arbete.


Delarna är inte del av MEBA, men kan tillföra värdefull information och aktiveras om man gör MEBA i samband med handintensivt arbete. Om deltagaren besvarat frågor inför MEBA är fälten ifyllda. Annars kan du göra det tillsammans med deltagaren i rummet.


Delarna motsvarar MEBA:s screeningdelar:

 1. Screeningfrågor om besvär
  Dessa kan vara besvarade av deltagaren på förhand. Svaren bekräftas under besöket, eller ändras om det kommer fram nya uppgifter. Om man inte skickat ut hälsodeklarationen på förhand ställer man frågorna under besöket, precis som vanligt. (Frågorna om relation till fritiden är ett tillägg utöver MEBA och syftar till att få en helhetsbild över deltagarens aktivitetsmönster).
   
 2. Screeningundersökning av rörlighet
  Sedan görs en screeningundersökning, för att få en grov uppfattning om det finns rörlighetsinskränkningar. För att underlätta ifyllandet kan man markera positiva fynd och sedan klicka på ”Svara ej fynd på obesvarade undersökningar”.


Beslut om Fullständig undersökning
Utifrån resultat i screeningdelen (anamnes och rörlighet) ges förslag om huruvida fullständig undersökning bör göras eller inte, men det är du som aktivt väljer ”ja” eller ”nej” utifrån de regler du lärt dig under utbildningen. Eftersom vissa diagnoser kräver att både nacke och axlar respektive armbågar och händer undersöks, har HPI valt att beslutet om fullständig undersökning gäller för nacke/axlar respektive armbågar/händer.

Fullständig undersökning (om du valt att det ska genomföras)
Alla undersökningar ska helst fyllas i. Om du hoppar över någon kommer det markeras i diagnosdelen. Du kan kommentera varför du hoppat över under fliken ”Kommentarer”.


Även dessa frågor kan vara ifyllda inför besöket, eller fyllas i gemensamt under besöket. De är också en del av MEBA.

 

Här kan man välja att fylla i handgreppsstyrka, inte del av MEBA och utmynnar inte i diagnos, men kan fyllas i för att slippa dubbeldokumentation.

 

Överst visas kommentarer från deltagaren, om man har använt sig av frågeenkäten innan undersökningen.

 


Därefter finns möjlighet för dig som utförare att skriva en kommentar, som hamnar i den PDF, som sedan kan sparas eller skannas in i journalen. Du kan då slippa öppna journalen för att skriva anteckning där. 


Du kan också skriva en kommentar och åtgärdsförslag till deltagarens hälsokonto (Todaytoo). (Kommentarer till arbetsgivare skrivs i utlåtandet).

Kommentarerna till/från alla deltagare i en arbetsgrupp kan sedan tas ut aggregerat och inkluderas i grupprapporten.Överst finns en sammanfattning över vilka diagnoser vars samtliga kriterier har uppfyllts. Vill du granska vilka kriterier som uppfyllts för respektive diagnos följer de nedanför.

 

Här ges en sammanfattning av svaren från hälsodeklarationen, undersökningsresultat och vilka kommentarer som ges. Sammanfattningen finns i PDF-format och sparas eller skannas in i journalen.

För att ta fram PDF-sammanfattningen klicka på "Skriv ut"

Välj därefter PDF som filformat och klicka "Spara"

  

Under navigeringsfliken väljer du bland annat om du bedömer att ett tjänstbarhetsintyg eller utlåtande ska utfärdas, eller ej.

 

Tänk på att klicka på "Enkät besvarad, redo för undersökares bedömning"

  

I deltagarens hälsokonto hamnar utlåtandet och eventuella kommentarer. 

 

Du säkerställer att deltagaren har ett hälsokonto genom att antingen klicka ”Gå vidare” efter utlåtandet eller navigera till ”Hälsokonto”. 


Hälsokontot kan se ut enligt följandeRutin överföring journal

Det är viktigt att ni utarbetar en rutin internt inom er företagshälsa om hur PDF-sammanfattningen sparas/skannas till journalen.