INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Vad läkarundersökningen ska innehålla

Enligt AFS 2019:3, bilaga 9

Vid läkarundersökningen ska:

 1. uppgifter inhämtas om
  1. tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,
  2. tidigare och nuvarande relevanta exponeringar för kvicksilver i arbetet och under fritid,
  3. tidigare och nuvarande sjukdomar, och
  4. läkemedelsanvändning och tobaksbruk,
 2. neurologiskt status utföras, om neurologiska besvär finns,
 3. blodtryck bestämmas,
 4. kemisk diagnostik utföras avseende eventuell njurpåverkan
 5. i övrigt ingå vad som kan behövas för att bedöma om arbetstagaren löper risk för ohälsa i samband med arbete med kvicksilver, och
 6. en bedömning göras avseende sambandet mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation.

Ett tjänstbarhetsintyg ska utfärdas för de arbetstagare där en bedömning, som grundas på läkarundersökningen ovan, visar att arbetet i nuläget inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa.  

Nästa medicinska kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg ska ske inom 3 år, eller tidigare om den samlade bedömningen föranleder detta.

Ett tjänstbarhetsintyg ska inte utfärdas om läkarundersökningen visar att en arbetstagare har sjuklighet eller svaghet som ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa, vid arbete som innebär exponering för kvicksilver.

En biologisk exponeringskontroll ska ske genom analys av kvicksilverhalten i blod. Analysen ska utföras av laboratorium som har lämplig analysmetod och som kan uppvisa tillförlitlighet i sina analysresultat för kvicksilverhalten i blod. Kvicksilverhalten i blod ska anges i enheten nmol/L (nanomol per liter).


Förutsättningar för en bra medicinsk kontroll

För att utföra medicinska kontroller vid exponering av kvicksilver, står i föreskriften att läkaren som utför kontrollerna bör ha god kunskap om: 

 1. vad arbetsmiljöarbete innebär, 
 2. om arbetstagarens exponering och arbetsförhållanden, och 
 3. klinisk kompetens att undersöka och utreda relaterade besvär.

För att kunna uppfylla de första två kraven kan man som läkare ställa krav på att få information om den aktuella arbetsplatsen och helst har fått besöka den, för att skapa sig en uppfattning om hur den aktuella fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön är beskaffad och arbetsgivarens mognadsgrad i arbetsmiljöarbetet. Det görs helst tillsammans med ett team med exempelvis företagssköterska, arbetsmiljöingenjör och ergonom.

Föreskriften säger också att den medicinska kontrollen ska innefatta en sambandsbedömning ”I en beställning av medicinska kontroller ska ingå att den som utför den medicinska kontrollen ska bedöma om det i kontrollen framkommer teck­en på samband mellan ohälsa – generellt eller individuellt – och faktorer i ar­betsmiljön, och om möjligt föreslå åtgärder.” (13 § FS 2019:3). För att göra en sådan bedömning av sambandet krävs att man har en del kunskap kring kvicksilver och dess skadeverkningar.


Checklista - Läkarbesöket


Om sammanfattningen på plustoo.com

Information från hälsodeklarationen

Hälsodeklarationen är tänkt att underlätta vid anamnesupptagandet enligt föreskriften. Deltagaren får i lugn och ro svara på frågor, vilket blir ett bra sätt att förbereda sig inför den medicinska kontrollen. Man har haft tid att kontrollera årtal och tidigare exponeringar och undersökningar. Det finns inget sätt att garantera att de svar deltagaren ger, varken i hälsodeklarationen eller i samtalet är korrekta, en namnunderskrift gör egentligen ingen juridisk skillnad. Det är upp till deltagaren att välja vilka svar man ger angående sin hälso- och arbetssituation. Vissa saker kan objektivt verifieras genom mätningar och undersökningar, men inte allt. Att på ett pedagogiskt sätt få deltagaren att förstå att syftet med den medicinska kontrollen är att värna deltagarens och dess kollegors hälsa och säkerhet är en viktig uppgift för utföraren. 


I Hälsodeklarationens inledning syns deltagarens svar på hur denne ser på sin exponering hos nuvarande och tidigare arbetsgivare. I den här delen är det inget som rödmarkerat.


Eftersom tjänstbarhetsintyg för arbete med kvicksilver inte ska utfärdas för deltagare

som har en diagnos eller hälsotillstånd, som innebär en ökad risk för ohälsa eller skada vid kvicksilverexponering ställs i hälsodeklarationen frågor som eftersöker just sådana diagnoser och hälsotillstånd. 

 

Deltagaren svarar först på fem frågor kring om det finns några aktuella besvär (senaste 12 månaderna) som skulle kunna kopplas till skador på nervsystemet eller njurar. I det här exemplet syns alla svar och är rödmarkerade, men om deltagaren hade svarat nej hade de inte funnits med i listan. 

I hälsodeklarationen svarar man även på frågor om bakomliggande grundsjukdomar, som skulle kunna vara av betydelse. Även här är alla svar besvarande med ”ja”, annars hade de dolts i sammanfattningen.Frågan om hudbesvär kan vara aktuell om man utsätts för metalliskt kvicksilver, som kan ge upphov till kontakteksem. Vid hudsjukdomar kan man också ha en störd barriärfunktion, vilket skulle kunna underlätta upptag via huden.

 

Frågan om blodtryck syftar till att undersöka om det finns ökad risk för njurskada.

Frågan om sköldkörtelsjukdom syftar till att undersöka alternativt skäl till CNS-symptom såsom diffus trötthet.

 

Frågan om nervsjukdom liksom om annan kronisk sjukdom syftar till att undersöka alternativa skäl och överrisk för neurologiska symptom.

 

Vi har också valt att lägga till frågor om lung- och luftvägssjukdom då inandning av kvicksilverånga ger risk för inflammation i luftvägar och lungvävnad.

I hälsodeklarationen får deltagaren också svara på frågor om kost- och tobaksvanor.Frågorna om intag av insjöfisk föranleds av att det är där de högsta nivåerna i vårt matintag sker via stora insjöfiskar. Foster är särskilt känsliga, då hjärnan och nervsystemet utvecklas och kvinnor i barnafödande ålder bör därför vara extra försiktiga och enligt Livsmedelsverket inte äta insjöfisk oftare än 2–3 gånger per år. Övrig befolkning bör begränsa intaget till en gång per vecka. Samma regler gäller stora fiskar från öppna havet (svärdfisk, hälleflundra, färsk tonfisk), som också kan innehålla förhöjda nivåer av kvicksilver.


Tobak innehåller kvicksilver och kan också vara en källa till förhöjda kvicksilvernivåer.

I hälsodeklarationen svarar man också på om man tar några läkemedel och det finns utrymme för kommentarer, som syns i sammanfattningen om man givit några:Mätningar och undersökningsresultat

De mätningar som kan vara bra att göra vid medicinska kontroller avseende kvicksilver är

 • kontroll av blodtryck (överrisk för njurskada?)
 • kontroll av njurskademarkörer och urinsticka (befintlig njursvikt?)
 • kontroll av genomförda biologiska exponeringskontroller

Resultaten matas in i programvaran Plustoo


I sammanfattningen i Plustoo.com kommer detta synas under mätvärden.
Resultat av venös provtagning och biologiska exponeringskontroller kan fyllas i programvaran Plustoo under fliken ”Provtagning”, om man scrollar ner till ”Venösa prover” respektive ”Urinprov”.
 

Intervall medicinska kontroller