INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Genomförande medicinsk kontroll

Vad besöket ska innehålla och hur ansvarsuppgifter fördelas beslutas av medicinskt ansvarig på respektive företagshälsa. Nedanstående checklistor är endast förslag på vad som kan ingå och hur arbetsuppgifterna kan fördelas. Längst ned på sidan finns ett Word-dokument att anpassa till de rutiner som gäller just hos er.  

  

Checklistor

Vid ankomst

Besök företagssköterska

Besök företagsläkare

Efter besöket


Tidsåtgång

Som ett minimum rekommenderas av oss 30 min hos företagssköterskan samt 30 min hos företagsläkaren. Under så kort tid hinner man inte åstadkomma ett fördjupat samtal kring levnadsvanor och hälsa, utan bara en kort rådgivning. Vid behov bokas fördjupande samtal (var noga med att avtala om det i uppdragsdialogen). Därtill rekommenderas att det också avsätts tid i teamet för grupprapporten, som är ett bra tillfälle att ge välgrundad återkoppling med relevanta åtgärdsförslag till arbetsgivaren.


Kvalitetsindikatorer

Förslag på kvalitetsindikatorer på utförande av tjänsten som helhet.

Hölls en uppdragsdialog? - JA/NEJ

Hur många deltog (tackade ja?) - ANTAL

För hur stor andel av de som deltog finns ett dokumenterat blodtryck? - ANDEL

Hur stor har en diagnos, exponeringskod och sambandsbedömning? - ANDELBilaga Checklista genomförande