INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Genomförande medicinsk kontroll 

Vad besöket ska innehålla och hur ansvarsuppgifter fördelas beslutas av medicinskt ansvarig på respektive företagshälsa. Nedanstående är endast förslag på vad som kan ingå och hur arbetsuppgifterna kan fördelas. Längst ned på sidan finns ett Word-dokument att anpassa till de rutiner som gäller just hos er. 

Vid ankomst

Besök företagssköterska

Besök företagsläkare

Efter besöket


Tidsåtgång

Som ett minimum rekommenderas av oss 30 min hos företagssköterskan samt 30 min hos företagsläkaren. Under så kort tid hinner man inte åstadkomma ett fördjupat samtal kring levnadsvanor och hälsa, utan bara en kort rådgivning. Vid behov bokas fördjupande samtal (var noga med att avtala om det i uppdragsdialogen). Därtill rekommenderas att det också avsätts tid i teamet för grupprapporten, som är ett bra tillfälle att ge välgrundad återkoppling med relevanta åtgärdsförslag till arbetsgivaren.


Hälsoekonomi

Arbetsmiljöverket kan inte döma ut sanktionsavgift om man underlåtit att göra ”nattkontroller”, men om det framkommer vid inspektion eller i andra sammanhang, kan AV anmoda arbetsgivaren att åtgärda bristen. Viktigt att påpeka för arbetsgivaren att denne ekonomiskt sett ändå har mycket att vinna på att medarbetarna undviker att utveckla ohälsa. Vad gäller nattarbete är många av riskerna nära förknippade med levnadsvanor, där nattarbete både kan öka risken för negativa levnadsvanor och kan addera till dåliga levnadsvanors negativa effekter. Man kan uttrycka det som att de som arbetar natt behöver vara ännu bättre på att ha goda vanor i övrigt. I Mynak:s arbetshälsoekonomiska verktyg finns bra beskrivet hur forskning visar ett tydligt samband mellan anställdas hälsostatus och kostnader för arbetsgivare och hur arbetsgivaren själv kan beräkna det. Ett sätt att minska dessa kostnader är att främja hälsa genom att förbättra de anställdas levnadsvanor. Studier visar att en minskning i antalet riskbeteenden resulterar i minskad sjukfrånvaro med 1−2 procent. Avkastningar på investeringar i hälsofrämjande insatser ligger på mellan 0,5 och 2,7 gånger insatsen (utöver humana värden som minskat lidande).

Några exempel som tas upp:

  • Låg fysisk aktivitet ger upp till 27% högre sjukfrånvaro
  • Riskkonsumtion av alkohol ger upp till 40% högre sjukfrånvaro
  • Dåliga levnadsvanor skapar negativa konsekvenser i verksamheten och minskar produktiviteten
  • Insatser på individnivå lockar framförallt de med redan goda levnadsvanor och inte de som mest behöver en förändring.
  • Förändring av levnadsvanor har större sannolikhet att lyckas om förändringen sker i ett sammanhang, som exempelvis en arbetsplats (eller varför inte vid en medicinsk kontroll)


Förslag på kvalitetsindikatorer på utförande av tjänsten

Hölls en uppdragsdialog?                                                                                                                        JA/NEJ

Hur många deltog (tackade ja?)                                                                                                                ANTAL

För hur stor andel av de som deltog finns ett dokumenterat blodtryck?                                 ANDEL

Hur stor har en diagnos, exponeringskod och sambandsbedömning?                                      ANDEL


Källor och referenser

Arbetsmiljöverkets föreskrift Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) samt vägledning till dem som utför medicinska kontroller. 2018.

Arbetsmiljöverket. Kunskapssammanställning 2019:3 Arbetsrelaterad dödlighet – delrapport 1. 2019.

Myndigheten för Arbetsmiljökunskap. Riktlinjer för hälsoundersökningar i arbetslivet och tillhörande arbetshälsoekonomiska verktyg.2019

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar En systematisk litteraturöversikt. 2013.

Stockholms Universitet. Stressforskningsinstitutets temablad Skiftarbete, hälsa och säkerhet (Publiceringsår framkommer inte)


Bilaga Checklista genomförande