Förslag på utgångspunkter i dialogen med kund och vid planering av medicinska kontroller: 

Förutsättningar för en bra medicinsk kontroll

För att utföra medicinska kontroller vid , står i föreskriften att läkaren som utför kontrollerna bör ha god kunskap om 

 1. vad arbetsmiljöarbete innebär, 
 2. om arbetstagarens exponering och arbetsförhållanden, och 
 3. klinisk kompetens att undersöka och utreda vibrationsrelaterade besvär.

För att kunna uppfylla de första två kraven kan man som läkare ställa krav på att få information om den aktuella arbetsplatsen och helst har fått besöka den, för att skapa sig en uppfattning om hur den aktuella fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön är beskaffad och arbetsgivarens mognadsgrad i arbetsmiljöarbetet. Det görs helst tillsammans med ett team med exempelvis företagssköterska, arbetsmiljöingenjör och ergonom.

Föreskriften säger också att den medicinska kontrollen ska innefatta en sambandsbedömning ”I en beställning av medicinska kontroller ska ingå att den som utför den medicinska kontrollen ska bedöma om det i kontrollen framkommer teck­en på samband mellan ohälsa – generellt eller individuellt – och faktorer i ar­betsmiljön, och om möjligt föreslå åtgärder.” (13 § FS 2019:3). 

För att göra en sådan bedömning av sambandet krävs att man har en del kunskap kring kvicksilver och dess skadeverkningar.


Uppdragsdialog (förslag till innehåll)

 • Arbetsgivarens eventuella tidigare erfarenheter från medicinska kontroller.
 • Arbetsgivarens syfte med kontrollen.
 • Beskriv föreskriftens syfte med medicinska kontroller, i förhållande till deltagaren (förhindra ohälsa och hitta tidiga tecken på sådan) respektive arbetsgivaren (del i det systematiska arbetsmiljöarbetet). Beskriv hur ev andra syften arbetsgivaren har kan uppfyllas.
 • Beskriv för arbetsgivaren att för att de medicinska kontrollerna ska kunna göras med god kvalitet kräver föreskriften att företagshälsan ska ha god uppfattning om arbetsuppgifter och arbetsplatsen, varför ett arbetsplatsbesök brukar vara lämpligt.
 • Fråga arbetsgivaren hur riskbedömningen gjorts och avgränsningen av vilka som ska delta och inte. 
 • Om inte riskbedömning är gjord, erbjud stöd i genomförandet av denna.
 • Informera arbetsgivarens om dess skyldigheter gällande anordnande och hur ni som expertresurs bistår i det (att beställning av tjänsten innefattar att sambandsbedömning och återkoppling på individ- och gruppnivå, se Anordnande och Återkoppling).
 • Fråga arbetsgivaren om medarbetarna fått information och utbildning om riskerna enligt regelverket.
 • Beskriv vad som ingår i den medicinska kontrollen och att om någon visar sig ha besvär kommer den kallas för en fördjupad läkarundersökning och eventuellt andra undersökningar.
 • Beskriv vilka råd som kan komma att ges till deltagaren t ex kring arbetssätt och levnadsvanor såsom tobak, och huruvida arbetsgivaren har intresse att stötta i sådan beteendeförändring. 
 • Beskriv vilka råd som kan komma att ges till arbetsgivaren efter kontrollen.
 • Beskriv syftet med gruppstatistik (dokumentation) och att för att den ska bli rätt behöver man göra organisationsträdet rätt från början.
 • Beskriv hälsokonto och arbetsgivarkonto.

Planering och administration

 • Planera hur grupprapporten ska vara uppbyggd tillsammans med arbetsgivaren – Hur denne vill följa upp statistik. Detta påverkar hur ni bygger organisationsstrukturen med toppnivå och med eventuella avdelningar (nivåer)
 • Beställ anpassad enkätlänk i plustoo.com 
 • Koppla till organisation och säkerställ rätt organisationsstruktur i plustoo.com 
 • Koppla arbetsgivare (för leverans av bl a grupprapport via arbetsgivarkontot) i plustoo.com 
 • Planera prissättning, tidsåtgång och bokningar utifrån det aktuella syftet.
 • Planera vilken läkare som ska genomföra kontrollerna och förutsättningarna för denne att känna till deltagarnas arbetsförhållanden.
 • Besluta om uppföljning (när nästa uppdrag rekommenderas)
 • Ge gärna deltagaren en bokningstid 5-10 minuter innan själva bokningen, så att lite tid finns att svara på hälsodeklarationen vid ankomst, om deltagaren glömt fylla i den innan.


Anordnandet och återkoppling enligt föreskriften


Föreskrifter om anordnandet av medicinska kontroller ur AFS 2019:3


Föreskrifter om återkoppling från medicinska kontroller