Här ges tips om hur genomförandet av en OSA-kartläggning kan gå till.


Arbetet med OSA-kartläggningen kan läggas upp som en process i fem steg:


Steg 1 – Planering och förankring

I dialog med uppdragsgivaren planeras kartläggningen och överenskommelse görs om vilka frågor som ska ingå, vilka grupper som ska delta och hur kartläggningen ska förankras i organisationen.


Steg 2 – Kartläggning

Kartläggning genomförs via anpassad enkätlänk upplagd i Plustoo.com mot kunden och dess organisation.
Deltagarna får en länk till enkäten och loggar in med BankId, får information om enkäten och besvarar samtycke om behandling av personuppgifter. Enkäten tar 15–20 minuter att fylla i. 


Steg 3 – Rapport och återkoppling

Resultatet för hela verksamheten autogeneras i en sammanställd rapport i Plustoo. Rapporten analyseras, och presenteras efter överenskommelse med uppdragsgivaren (t ex HR, chef, ledningsgrupp). Resultatet redovisas utifrån verksamhetsnivå och delas in efter svårighetsgrad och risknivåer.


Steg 4 – Handlingsplan och insatser

I samarbete med HR, deltagande chefer och medarbetare skapas en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller en sammanställning av resultaten och de konkreta åtgärder som framkommit från medarbetare och chefer, samt en tidplan och datum för uppföljning. Handlingsplanen ska svara på frågorna om vad som ska göras och när det ska göras. Förslagen om insatser anpassas efter resultatet från kartläggningen samt utifrån kundens behov och förutsättningar. Insatser kan vara utbildning, workshops, stresshanteringsprogram samt även arbete med organisatoriska förändringar.


Steg 5 – Genomförande av åtgärder och uppföljning

Det viktigaste steget i kartläggningsprocessen är genomförande av de åtgärder som har diskuterats och överenskommits i arbetsgruppen. Chef och även medarbetare har gemensamt ansvar för att säkerställa att handlingsplanen följs regelbundet.