Syftet med frågan är att belysa om deltagaren är chef, har personalansvar och i sådana fall för hur många. Detta för att företagssköterskan ska kunna ge bra råd till deltagaren kring dennes arbetssituation.