Mätningar och undersökningsresultat

De mätningar som ska göras vid medicinska kontroller avseende kadmium är enligt föreskriften:

  • kontroll av blodtryck (överrisk för njurskada?)
  • kontroll av förekomst av kadmium i urin (mått på kadmiumhalt i kroppen)
  • kemisk kontroll avseende njurpåverkan (urinsticka, blodmarkörer)
  • kontroll av resultat av genomförda biologiska exponeringskontroller

Om resultaten matats in i programvaran Plustoo syns de sedan i sammanfattningen i Plustoo.com och man kan också få gruppstatistik på resultaten och deltagaren kan se resultaten i hälsokontot.I sammanfattningen för läkaren i Plustoo.com kommer detta sedan synas under mätvärden, grön- eller rödmarkerat beroende på om det är normalt eller förhöjt.

Tyvärr överförs inte resultat av provtagning från journalprogramvaror, men kan manuellt föras in i programvaran Plustoo under fliken ”Provtagning”, om man scrollar ner till ”Venösa prover” respektive ”Urinprov”.