INNEHÅLLSFÖRTECKNINGGenomförande medicinsk kontroll 

Vad besöket ska innehålla och hur ansvarsuppgifter fördelas beslutas av medicinskt ansvarig på respektive företagshälsa. Nedanstående är endast förslag på vad som kan ingå och hur arbetsuppgifterna kan fördelas. Längst ned på sidan finns ett Word-dokument att anpassa till de rutiner som gäller just hos er. 

Vid ankomst

Besök företagssköterska

Besök företagsläkare

Efter besöket


Vägledning för företagshälsan

 Arbetsmiljöer där bly kan förekomma är:

 • Metallgjuterier
 • smältverk 
 • batteritillverkning 
 • skrothantering 
 • målning med blyhaltiga färger 
 • svetsning/skärning i metall som målats med blyhaltig färg 
 • tillverkning av emalj, mässings-/tenn-/bronsvaror, vissa plaster, glas/ keramik, ammunition. 

 

Kvinnliga arbetstagare, som är yngre än 50 år, ska informeras om att blyexponering under en graviditet kan innebära risk för skador på fostret. 


Bly tas upp i kroppen via

Luftvägarna. Inandning av damm, som innehåller bly, är den vanligaste exponeringsvägen i arbetsmiljön. Mängden bly som tas upp via lungorna beror på partikelstorleken. Upp till 50 % av fina partiklar kan gå över till blodet. 

Mage och tarm. Bly kan även finnas i glaserade/emaljerade kärl. I viltkött kan blyinnehållande hagel finnas. Upp till 10–15 % av det bly man får in via munnen kan tas upp i mage och tarm. Järnbrist ökar upptaget av bly. 

I arbetsmiljön kan blydamm på händer och arbetskläder komma i kontakt med mat, snus, kosmetika med mera och bidra till ytterligare exponering. Det är därför mycket viktigt att 

 • blyinnehållande damm inte sprids i, eller utanför, arbetslokalerna 
 • personlig skyddsutrustning, som kan innehålla blyinnehållande damm, inte bärs utanför arbetslokalerna 
 • mat, dryck, ny ”prilla” med mera inte hanteras i arbetslokalerna. 

Besvär som kan uppstå

Bly binds i de röda blodkropparna och förkortar deras livslängd, vilket kan leda till blodbrist (anemi). Bly förs med blodet till kroppens olika organ och kan nå foster via moderkakan. Bly kan även utsöndras i bröstmjölk. 

Bly kan påverka hjärnan. Ju yngre en person är, desto större är risken för påverkan på minne, reaktionstid, uppfattningsförmåga, sinnesstämning, balans med mera. Foster och spädbarn är särskilt känsliga. 

Bly kan påverka nerver i armar och ben och ge domningar, stickningar, känselbortfall med mera. Nerverna i matsmältningskanalen kan också påverkas och ge förstoppning och buksmärtor. 

Bly kan skada njurarnas funktion, vilket i sin tur kan leda till högt blodtryck. 

Bly inlagras tämligen enkelt i skelettet. 

Bly försvinner från kroppen via urin och avföring. Halveringstiden för bly, som är bundet i de röda blodkropparna, är ca en månad. 

Halveringstiden för det bly som hunnit inlagras i skelettet, är mellan 5–50 år.

 

Frisättningen av bly från skelettet ökar under perioder med ökad benomsättning, vilket i sin tur ökar blyhalten i blodet. Ökad benomsättning sker bland annat i samband med graviditet eller amning.

 

Att särskilt tänka på vid läkarundersökningen

Om arbetstagaren har någon diagnos, som innebär störning i själva blodbildningen, exempelvis porfyrisjukdom, kan det vara svårt att utreda eventuell blypåverkan hos arbetstagaren.

 

Exempel på när tjänstbarhetsintyg inte ska utfärdas

Tjänstbarhetsintyg för arbete som innebär exponering för bly enligt 44 § ska inte utfärdas för arbetstagare

som har en diagnos (enligt ICD-10) eller hälsotillstånd, som innebär en ökad risk för ohälsa eller skada vid blyexponering 

vars senaste biologiska exponeringskontroll visar att blyhalten i blod överstiger det gränsvärde som innebär arbetsförbud

som är gravida eller som ammar.

  

Tjänstbarhetsintyget kan inte dras in vid för höga blyhalter i blodet

Även om en arbetstagare får arbetsförbud på grund av att blyhalten i blodet är för hög, påverkas inte ett giltigt tjänstbarhetsintyg.

Om en biologisk exponeringskontroll visar att blyhalten i blodet överstiger gränsvärdet för arbetsförbud, ska arbetstagaren

 1. inte arbeta med bly och
 2. genomgå en läkarundersökning för att ta reda på om, och i så fall vilka, besvär som uppstått till följd av den förhöjda blyhalten i blodet och
 3. vänta med att arbeta med bly tills blyhalten i blodet har sjunkit till en nivå under gränsvärdet.

Arbetstagaren har alltså kvar sitt tjänstbarhetsintyg. De höga blyhalterna i blodet, och arbetsförbudet, ska dock tas med i bedömningen när det är dags att förnya tjänstbarhetsintyget.

I bilaga 7 framgår vad som ska ingå i den medicinska kontrollen.


Biologiska exponeringskontroller för bly, 47–48 §§

Det finns inga direkta samband mellan blyhalten i arbetsmiljön och blyhalten i blodet hos arbetstagare

Olika personer har olika förmåga att ta upp bly i kroppen. Varje arbetstagare, som exponeras för bly, måste därför kontrolleras genom blodprov. 

Det är individuellt hur en människa påverkas av bly. Om ohälsa uppstår, måste läkaren göra en individuell bedömning, om bly kan vara orsaken till arbetstagarens ohälsa


Kvalitetsindikatorer

Förslag på kvalitetsindikatorer på utförande av tjänsten som helhet.


Har arbetsgivaren gjort en riskbedömning med god kvalitet?                                                      JA/NEJ

Hur stor andel av de inbjudna deltog i medicinska kontrollen (tackade ja?)                            ANDEL

Hur stor andel av de undersökta fick tjänstbarhetsintyg utfärdat?                                            ANDEL

Hur stor andel har en diagnos, exponeringskod och sambandsbedömning?                          ANDEL

Har återkoppling givits till arbetsgivaren att användas i SAM?                                                    JA/NEJ


Bilaga Checklista genomförande