Vilken Medicinsk kontroll som ingår för deltagaren bestämmer ni då ni skapar enkätlänken, se mer i guiden Anpassad enkätlänk i plustoo.com , alternativt längst ned på fliken Information i Plustoo PC. 

Den medicinska kontrollen ger antingen ett Utlåtande (se guiden Utlåtande efter Medicinsk kontroll i Plustoo PC ) eller ett Tjänstbarhetsintyg (se denna guide). 

I en medicinsk kontroll ingår:

 • Mätningar av tex längd, vikt, blodtryck mm ingår alltid. 
 • Provtagning är förvald att ingå, men är inte obligatorisk och kan väljas bort. 
 • Hälsodeklaration som deltagaren med fördel besvarar på förhand via en anpassad enkätlänk.
 • Spirometri och Audiometri kan läggas till utan extra kostnad. 
 • Sammanfattning av deltagarens resultat - beslutsunderlag som visas på www.plustoo.com 
 • Tjänstbarhetsintyg/Utlåtande - signeras digitalt antingen på www.plustoo.com eller i Plustoo PCArbeta med Tjänstbarhetsintyg efter Medicinsk kontroll i Plustoo PC

Vi rekommenderar att ni alltid skapar enkätlänkar i plustoo.com, så deltagarens svar finns i Plustoo PC när hen kommer för sitt besök. Se bild med sifferhänvisning längre ned


I samband med deltagarens besök


1. Information. Sök upp deltagaren i Plustoo och säkerställ tillsammans med deltagaren att allt är korrekt ifyllt på fliken Information.Fyll i mätvärden och genomför eventuell Spirometri och Audiometri

Flikarna Spirometri och Audiometri visas som egna flikar om ni valt att en/båda ska ingå i deltagarens medicinska kontroll.

2. Mätningar. Komplettera med kroppsmätningar samt blodtryck.

3. Provtagning. Komplettera med de provsvar ni önskar, se i guiden Blodprofil - Genomförande, gränsvärden och resultat hur ni fyller i provsvaren i Plustoo, samt hur ni kan anpassa Blodprofilen att endast visa de värden ni brukar mäta samt eventuellt justera gränsvärdena.Bedöm tjänstbarhet och signera digitalt 

Tjänstbarhetsintyg kan endast signeras av läkare. Abonnemang för läkare beställs via vår hemsida: https://www.hpi.se/bestallning-av-plustoo/


4. Deltagarens svar på enkäten samt eventuell Spirometri och/eller Audiometri kopplat till vald medicinsk kontroll. Gå igenom deltagarens svar samt genomför Spirometri och/eller Audiometri för att se om något indikerar att deltagaren har en förhöjd risk för ohälsa.

5. Deltagarens kommentarer. Se om deltagaren lämnade några kommentarer när hen besvarade frågorna. OBS att denna flik kommer sist!!

6. Tjänstbarhetsintyg/UtlåtandeFyll i alla obligatoriska fält (rödmarkerade i bilden) och Spara. Observera att nedan är obligatoriskt att fylla i:

 • Enkät och besök, redo för undersökares bedömning (detta för att vi senare ska kunna presentera hur många deltagare som varit på besök och genomfört sin Medicinska kontroll). 
 • Vid Fibrosframkallande damm, välj tjänstbarhetsintyg (Asbets, Kvarts eller Syntetiska oorganiska fibrer).
 • Tjänstbar eller Icke tjänstbar.
 • Tjänstbarhetsintygets giltighetstid från och med samt till och med.
 • Datum för nästa medicinska kontroll.
 • Datum för nästa lungröntgen.
 • Samtycke JA eller NEJ att resultatet delges arbetsgivaren.
 • Utfärdat datum.

7. Signera digitalt. Klicka på Signera digitalt, ett pop-up fönster visas. Du kan välja att Förhandsvisa dokumentet för att säkerställa att alla uppgifter är korrekta eller så klickar du direkt på Signera digitalt. Om du inte redan angivet din Specialistkompetens får du lägga till det, vilket endast behöver göras första gången, se guiden Lägg till eller redigera Specialistkompetens för läkare.. Din inloggning i Plustoo med BankID gäller fortfarande och en signerad PDF visas. Det signerade Tjänstbarhetsintyget sparas samtidigt i listan Aktuella dokument, samt på deltagarens Hälsokonto om hen sparat sin Medicinska kontroll där.Säkerställ att deltagaren har tillgång till sitt Tjänstbarhetsintyg på Hälsokontot


8. Resultat. Säkerställ att deltagaren har ett Hälsokonto och att hens Medicinska kontroll är tillagd. Deltagaren har då alltid tillgång till sitt Tjänstbarhetsintyg på sitt Hälsokonto. 

 • Om deltagaren inte har ett Hälsokonto sedan tidigare skapar du ett och lägger till den Medicinska kontrollen. 
 • Om deltagaren har ett Hälsokonto men aktuell Medicinsk kontroll inte har en bock framför sig, bockar du i den och klickar OK för att lägga till den på hens Hälsokonto. Sifferhänvisning till texten ovan. Redigera signerat dokument

Så snart Tjänstbarhetsintyget är Digitalt signerat (eller ett manuellt signerat dokument uppladdat) låses alla fält. Behöver något ändras, klicka på ”Redigera aktuellt dokument”, gör dina ändringar, Spara och klicka sedan åter på Signera digitalt (punkt 7).   Manuell signering samt uppladdning av dokument

Vi erbjuder även möjlighet att skriva ut ett osignerat Tjänstbarhetsintyg för manuell signering via knappen ”Skriv ut för manuell signering”. Då är endast ” Enkät och besök, redo för undersökares bedömning” obligatoriskt att fylla i.

För att alla uppgifter ändå ska finnas i Plustoo behöver du fylla i alla obligatoriska fält (rödmarkerade i bilden) innan du kan ladda upp det manuellt signerade Tjänstbarhetsintyget.Visa signerat dokument

Vill du se eller skriva ut ett signerat dokument, markera aktuellt dokument i listan och klicka ”Visa markerat dokument” för att öppna PDFen. Digitalt signerade dokument har dels en blå ruta högst upp med information om att det är digitalt signerat samt ett unikt Transaktionsid i fältet ”Utfärdarens namnteckning”.