Till kategorierna Min arbetssituation, Min arbetsgrupp, Min närmaste chef, Kränkande särbehandling, Min fysiska arbetssituation samt Risker och säkerhet finns möjlighet för deltagaren att skriva in kommentarer för vad som är positivt och vad som kan förbättras.Sammanställning av kategorianteckningarna görs i statistiken.Först måste du genomföra statistikbearbetningen på den aktuella organisationen/gruppen, se guiden APP statistik - Ett urval. När bearbetningen är slutförd klickar på på ikonen Övriga (1) längst till höger. Välj därefter Kategorikommentarer (2).
Gruppens samlade kategorikommentarer skrivs ut i PDF-format