Skapa organisationsstruktur

Inför varje nytt projekt/uppdrag rekommenderar vi att organisationsstrukturen skapas INNAN arbetet med att genomföra profilerna börjar.


Be beställaren/uppdragsgivaren specificera på vilket sätt de vill att resultatet ska presenteras; per ort, per avdelning eller annat? Det är bättre att skapa ”för många” underorganisationer än för få. Vid statistikbearbetningen går det enkelt att slå ihop två eller flera underorganisationer till en större grupp, men att dela upp en större grupp på flera underorganisationer kräver mycket manuellt arbete. Det går att skapa ett obegränsat antal topp- och underorganisationer i Plustoo.Lägg till topporganisation

Klicka på ikonen Org.struktur i Startmenyn. En ny flik, Organisationsstruktur öppnas. För att lägga till en ny topporganisation klickar du på ikonen Ny topporg.
Fönstret "Lägg till organisation" öppnas. Skriv in namnet på den nya topporganisationen du vill lägga till. I vårt exempel Bygg och fixBranchkoda organisationer

När du lägger till en ny topporganisation måste du branchkoda den. Branchkodingen är från Statistiska centralbyrån och är uppdelad i fem nivåer, men det räcker att då går ned till nivå 2 (pil 1)Branchkodning ett krav för att kunna göra jämförelse med HPI referensdatabas

För att kunna göra jämförelser med HPI referensdatabas måste organisationerna vara branchkodade. Vi rekommenderar därför även att du går in och branchkoda redan befintliga organsiationer i Plustoo. En statusbar på fliken Organisationsstruktur visar hur stor del av topporganisationerna i databasen som är branchkodade. Lägg till underorganisation


Markera den topporganisation som du vill skapa en ny underorganisation till, i vårt ex Bygg och fix. Klicka på ikonen Ny underorg.
Fönstret "Lägg till organisation" öppnas. Skriv in namnet på underorganisationen. Klicka på OK. I vårt ex har vi underorganisationen Falkenberg knuten till topporganisationen Bygg och fix

Om du har flera topporganisationer kom ihåg att markera rätt topporganisation innan du skapar underorganisationen. Du kan välja att lägga till obegränsat antal underorganisationer i obegränsat antal nivåer.Redigera topp- eller underorganisation

För att redigera befintliga topp- och/eller underorganisationer markera aktuell organisation och klicka på ikonen Redigera, alternativt dubbelklicka på aktuell organisation.Ett nytt fönster, Redigera organisation, öppnas där du kan göra dina ändringar. Spara ändringarna genom att klicka på OK.